118 Op de rentetabel van 3,96 0 o staat voor rente van 300.Gld. gedurende 12 maanden vermeld 11,82 Gld. in plaats van 11,88 Gld. Men gelieve deze fout te verbeteren. NIEUWE LEDENREGISTERS Het gebeurt nog al, dat Boerenleenbanken, opge richt volgens de wet van 1855, bij de Coöp Centr. Boerenleenbank een nieuw register bestellen om er het in gebruik zijnde ledenregister in voort te zetten. Als reden der bestelling wordt opgegeven: „Wij hebben in ons ledenregister niet de noodige plaats voor het inschrijven der gewijzigde statuten". Zoowel in N° 26 als in N° 29 der „Mededeelin- gen" is nadrukkelijk gezegd, dat de gewijzigde Statuten alléén moeten voorkomen in het leden register eener Coöperatieve Boerenleenbank. Alle bovenbedoelde bestellingen door Boeren leenbanken, opgericht volgens de wet van 1855, hadden dus achterwege kunnen blijven. LEENINGEN AAN VEREENIGINGEN. Volgens Art. 49, 1, 8° van de statuten mag een Boerenleenbank geen voorschot en geen crediet in loopende rekening geven aan een vereeniging, zonder de goedkeuring van het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank. Dus ook voor leeningen, die klein zijn en slechts van korten duur, is die goedkeuring noodig. Elke goedkeuringsaanvrage moet vergezeld gaan van de volgende bescheiden en gegevens: a. Staatscourant of bijvoegsel tot de Staatcou rant, waarin de statuten der aanvragende vereeni ging zijn opgenomen. b. Een behoorlijk geteekend uittreksel uit de notulen der Algemeene Vergadering van de aan vragende vereeniging, waaruit blijkt, dat de Alge meene Vergadering besloot het voorschot of het crediet in loopende rekening aan te vragen, (Is krachtens de statuten het Bestuur bevoegd tot het opnemen van gelden, zonder daartoe de toestem ming der Algemeene Vergadering noodig te hebben, dan dient overgelegd te worden een geteekend uit treksel uit de notulen der Bestuursvergadering, aantoonend, dat het Bestuur besloot het voorschot of het crediet in loopende rekening aan te vragen.) c. Opgave der juiste familienamen, voornamen en woonplaatsen van alle Bestuursleden der aan vragende vereeniging. d. Opgave der juiste familienamen, voornamen en woonplaatsen van de borgen. e. Opgave van de grootte, de aflossingswijze, den rentevoet en de provisie van het voorschot of het crediet in loopende rekening. Verleent het Bestuur der Coöp. Centr. Boeren leenbank zijn goedkeuring, dan wordt de schuld bekentenis of het contract voor loopende rekening ten kantore der Coöp. Centrale Boerenleenbank opgemaakt. CONTROLE DER SPAARBOEKJES, VOOR SCHOTBOEKJES EN BOEKJES VOOR LOOPENDE REKENING Art. 26 der Statuten legt het Bestuur der Boe renleenbank de verplichting op, „minstens eens per jaar den stand der spaarboekjes, voorschot boekjes en boekjes voor loopende rekening met de boeken en bescheiden der Boerenleenbank te vergelijken, hetzij aan de hand van die boekjes zelf en zulks bij voorkeur, hetzij aan de hand van saldobiljetten, waarop de stand der rekenin gen door het Bestuur is aangegeven en die door de houders der boekjes worden teruggezonden." Bij voorkeur moeten de boekjes zelf dus met de boeken en bescheiden der Boerenleenbank vergeleken worden. Het is echter mogelijk, dat sommige boekjes niet worden ingeleverd, b.v. doordat de houders buiten de plaats verblijven en daar zelden of nooit komen of doordat zij, hoewel wonende in de plaats, waar de Boeren leenbank gevestigd is, nalatig blijven aan het verzoek om inlevering van hun boekje te voldoen. In zulke gevallen moet de stand der boekjes met de boeken en bescheiden der Boerenleenbank vergeleken worden aan de hand van saldobiljetten. Het Bestuur vult den stand van het boekje op het saldobiljet (contrölebewijs) in en de houder zendt het bewijs geteekend terug. De contrölebewijzen zijn verkrijgbaar bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank. Het Contrölebe wijs Spaarboekje (form. 34, I) is geel gekleurd, het Contrölebewijs Voorschotboekje (form. 34, II) rood en het Contrölebewijs Boekje voor loopende Rekening (form. 34, III) groen. Het Contröle bewijs heeft dus dezelfde kleur als het etiket van het boekje, waarbij het behoort. Wij laten hier voorbeelden volgen van inge vulde contrölebewijzen, die, na onderteekening door de houders der boekjes, bij de Boerenleen bank zijn teruggekomen. (Het cursief gedrukte komen op de niet-ingevulde en ongeteekende for mulieren niet voor). Form. 34, Contrölebewijs Spaarboekje. Aan Jan van den Berg houder van spaarboekje No. 47, Contrölenummer 1-15984. te Schoondorp Nieuwstraat, No. 12. Het Bestuur der Boerenleenbank te Schoondorp verklaart, dat de Boeken der Boerenleenbank

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1916 | | pagina 2