108 ONDERTEEKENING VAN GELDAANVRAGEN. Volgens Art. 12 van het nieuwe Huishoudelijk Reglement der Coöp. Centr. Boerenleenbank moeten de geldaanvragen (form. C.) geteekend worden door den Directeur en een Bestuurslid, of bij ontstentenis of verhindering van den Direc teur, door den Onderdirecteur en een Bestuurslid. Vroeger mochten deze aanvragen ook geteekend worden door den Directeur en den Kassier. Tegen woordig kan met de handteekening van den Kassier geen genoegen meer worden genomen. Als „geldaanvragen" dient men ook te beschou wen opdrachten aan de Coöp. Centr. Boeren leenbank om voor de Boerenleenbank gelden te verzenden aan derden, b.v. ten behoeve van den plaatselijken Boerenbond. Ook voor deze opdrach ten moet form. C. gebruikt worden. DE NIEUWE FORMULIEREN 7, 8 EN 9. De nieuwe spaarboekjes, voorschotboekjes en boekjes voor loopende rekening zijn gereed en verkrijgbaar ten kantore der Coöp. Centr. Boeren leenbank. Wij verzoeken nu alle Boerenleen banken dringend die maatregelen te nemen welke noodig zijn om alle boekjes van het oud model vóór 1 Januari 1916 door nieuwe te hebben ver vangen. De blanco boekjes volgens het oud model, die nog in voorraad zijn, gelieve men niet meer uit te geven. Wordt een boekje volgens oud model vervan gen door een nieuw, dan schrijve men op de laatste bladzijde van het oude boekje „Ingetrokken den 1915. Het te goed (de schuld), groot overgebracht naar spaarboekje (voorschotboekje) (boekje voor loopende rekening) No. Controlenummer Deze verklaring worde geteekend door den houder van het boekje en den kassier, waarna het boekje in het archief der Boerenleenbank blijft berusten. Alle nieuwe boekjes dragen een contrölenummer. Bij alle Boerenleenbanken, aangesloten bij de Coöp Centr. Boerenleenbank van Eindhoven, zullen nooit twee boekjes in omloop zijn, die hetzelfde contrólenummer hebben. Ten kantore der Coöp. Centr. Boerenleenbank zal men steeds met zeker heid weten welke de contrölenummers zijn der boekjes, toegezonden aan een Boerenleenbank. De Boerenleenbanken op haar beurt moeten er nu voor zorgen, dat zij steeds met zekerheid weten welk contrölenummer het boekje draagt, dat aan zeker lid is uitgereikt. Aan het hoofd van het folio in Grootboek I, II of III moet daarom het contrölenummer voorkomen van het boekje, waarin de rekening van dat folio te vinden is. Bovendien is het wenschelijk, dat een lijst wordt aangelegd, waarin de contrólenummers van alle ontvangen boekjes in de juiste volgorde worden aangeteekend, met vermelding achter elk nummer van naam en woonplaats van den houder van het boekje. REKENING EN BALANS 1915. Ook dit jaar zullen er weer kassiers zijn, die ondanks alle moeite welke zij zich geven er niet in slagen de rekening en balans over het vorig boekjaar op te maken. Zij kunnen dit aan den Hoofdinspecteur mededeelen. Er wordt dan voor een spoedige inspectie gezorgd. De Inspecteur zal de rekening en balans wel opmaken en desnoods ook het uittreksel uit Grootboek III. De uittrek sels uit de Grootboeken I en II kunnen in elk geval door den Kassier zelf worden samengesteld. VOORSCHOTTEN EN CREDIETEN IN LOOPENDE REKENING AAN NIEUWE LEDEN Wij vestigen er de aandacht op, dat nog immer het voorschrift geldt, dat aan personen, die eerst een half jaar of korter lid zijn van de Boeren leenbank, geen voorschot of crediet in loopende rekening mag worden gegeven zonder toestemming van het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank. Ook willen wij er op wijzen, dat bedoelde toe stemming moet aangevraagd en verkregen zijn, vóór het voorschot of het crediet in loopende rekening wordt verleend. DE ALGEMEENE VERGADERING DER COÖP. CENTR. BOERENLEENBANK VAN 21 JUNI 1915. Het is niet onmogelijk, dat de „tijdomstandig heden" een Boerenleenbank zouden doen besluiten, de Algemeene Vergadering der Coöp. Centr. Boerenleenbank, die den 2ls,en Juni a.s. te Eind hoven zal plaats hebben, niet bij te wonen. Tegen het nemen van zulk een besluit willen wij waar schuwen. Het is in het belang der Boerenleen banken zelf, dat zij zooveel mogelijk de Algemeene Vergadering bijwonen. Kan een Boerenleenbank om de een of andere reden geen afgevaardigde zenden, dan dient zij tijdig den afgevaardigde van een andere Boerenleenbank volmacht te geven ook haar op de Algemeene Vergadering te ver tegenwoordigen. Laat zij dit na, dan moet zij een boete betalen van 2.50. Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1915 | | pagina 4