106 duidelijk blijkt, hoeveel leden de Boerenleenbank op het tijdstip der vergadering telde, welke leden zich bij de stemming vóór de wijzigingen ver klaarden en welke dit schriftelijk deden. Daartoe behoeven niet alle namen in de notulen te worden vermeld. Het bovenbedoelde kan b.v. uit de notulen blijken, doordat daarin voorkomt: „Na vaststelling der presentielijst blijkt, dat zes en veertig van de vier en vijftig leden aan wezig zijn. Afwezig zijn de heeren: J. Janssen, A. Peters, P. Klaasen, C. van den Berg, L. Meier, D. van Zon, S. Jacobs en J. de Boer." Elders in de notulen leest men: „Alle wijzigingsvoorstellen werden door de 46 aanwezigen met algemeene stemmen aangenomen. Van alle afwezigen, behalve van de heeren P. Klaasen en S. Jacobs, was de schriftelijke ver klaring ingekomen, dat zij de wijzigingsvoorstellen goedkeuren." Notuleering geivijzigde Statuten. Door de Buitengewone Algemeene Vergadering der Coöp. Centr. Boerenleenbank, gehouden te Eindhoven, den 18den Mei, 22s,en Juni en 9den December 1914, is het ontwerp der nieuwe statuten vastgesteld. Naar dit ontwerp mag verwezen worden bij de notuleering, want het staat vast. Alleen de artikelen 1 en 56, waarin iets moet worden ingevuld door elke Boerenleenbank, dienen in de notulen te worden opgenomen. Artikelen, die de Algemeene Vergadering anders doet luiden dan het ontwerp aangeeft, dienen eveneens in hun geheel te worden genotuleerd. Men notuleert b.v. aldus „De gewijzigde Statuten, door de Algemeene Vergadering vastgesteld, zijn geheel eensluidend aan het ontwerp-statuten voor plaatselijke Boeren leenbanken, vastgesteld door de Buitengewone Algemeene Vergadering der Coöp. Centr. Boeren leenbank te Eindhoven, gehouden aldaar den 18den Mei, 22s,en Juni en 9den December 1914, met dien verstande, dat Artt. 1 en 56 komen te luiden Art. 1. „1. De Vereeniging draagt den naam van enz." Art. 56. „1. DezeVereenigingisaangegaanenz." Notuleering gewijzigd Huishoudelijk Reglement. In het Huishoudelijk Reglement moet door iedere Boerenleenbank veel worden ingevuld. Daarom kan niet naar het ontwerp verwezen worden. Het geheele Huishoudelijk Reglement dient letterlijk in de notulen te worden opgenomen. ARTIKEL 56 DER STATUTEN. Sommige Boerenleenbanken vroegen ons wat in art. 56 der Statuten moet worden ingevuld. Het antwoord is eenvoudig Art. 56 moet den dag vermelden, waarop de Boerenleenbank is opgericht. Niet de dag, waarop de Statuten zijn gewijzigd. Dezelfde datum wordt dus ingevuld als die, welke vermeld is in art. 56 der oorspronkelijke Statuten. AFWIJKINGEN VAN DE ONTWERPEN DER STATUTEN EN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT. De Besturen der Boerenleenbanken, die de Algemeene Vergadering voorbereiden, waarop de wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan de orde moet komen, gelieven er aan te denken, dat de ontwerpen zijn opgemaakt door een ter zake kundige Commissie, die daartoe vele vergaderingen hield en vervolgens na rijp beraad zijn vastgesteld door een driedaagsche Buitengewone Algemeene Vergadering der Coöp. Centr. Boerenleenbank. Men zal dus verstandig handelen door niet al te spoedig over te gaan tot afwijkingen van die ontwerpen. Acht men de afwijking van eenig artikel om de een of andere reden noodzakelijk, dan is het in elk geval raadzaam hieromtrent vóór de Algemeene Vergadering overleg te plegen en tot overeenstemming te komen met het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank. GEDRUKTE STATUTEN EN HUISHOUDE LIJKE REGLEMENTEN. Bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank zijn ver krijgbaar a. Huishoudelijke Reglementen der plaatselijke Boerenleenbank tegen den prijs van: minder dan 10 stuks 8 cents per stuk 10 stuks of meer, doch minder dan 50 stuks6 50 stuks of meer, doch minder dan 100 stuks5 100 stuks of meer42 b. Statuten en Huishoudelijk Reglement der plaatselijke Boerenleenbank, samen in één bandje, tegen den prijs van minder dan 10 stuks. .15 cents per stuk 10 stuks of meer, doch minder dan. 50 stuks12 50 stuks of meer, doch minder dan 100 stuks11 100 stuks of meer10 De Boerenleenbanken kunnen zich de Statuten en Huishoudelijk Reglementen dus tegen een matigen prijs aanschaffen, ter uitreiking aan be heerders en leden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1915 | | pagina 2