Nu moet er voor gezorgd worden, dat alle afwezige leden ook de Vereenigingen en de vrouwen, als deze geen vertegenwoordigers gezon den hadden, zoo spoedig mogelijk deze verklaring onderteekenen. Alle onderteekenaars bewijzen daardoor vóór de wijziging van alle artikelen te zijn. Hierdoor wordt voldaan aan het voorschrift van art. 61 sub 2° van de nog geldende Statuten, want als alle afwezigen, zich vóór de wijzigingen schriftelijk verklaren, dan staat vast, dat de afwezige leden niet meer kunnen geacht worden tegen te stemmen, want het tegendeel is schriftelijkgebleken. Als alle afwezige leden geteekend hebben, kan de geschorste Algemeene Vergadering worden voortgezet. Indien de dag op de vorige samen komst niet zou bepaald zijn, moet een nieuwe oproeping plaats hebben. Indien de dag toen reeds was bepaald, is het toch wenschelijk nog op te roepen, om de leden aan de vergadering te herinneren. Op deze voortzetting der Algemeene Vergadering wordt medegedeeld, dat alle leden, die den vorigen keer op de vergadering afwezig waren, zich ver klaard hebben vóór de wijzigingen, zoodat voldaan is aan de voorschriften der Statuten, en alle wijzigingen zijn goedgekeurd. Men zorge ervoor het bovenstaande duidelijk in de notulen op te nemen. Daarna wordt de Buitengewoone Algemeene Vergadering gesloten. Gemakshalve kan men onmiddellijk daarna de gewone jaarlijksche vergadering openen, waarop de rekening en balans worden goedgekeurd, de periodieke verkiezingen zullen plaats hebben, enz. Maar men moet er dan aan denken, dat ook de gewone Algemeene Vergadering behoorlijk dient te worden opgeroepen. Het oproepingsbriefje kan er b v. aldus uitzien UITNOODIGING tot bijwoning der voortzetting van de Buitengewone Algemeene Vergadering van de Boerenleenbank te.begonnen den (in te vullen den eersten vergaderdag) en tot bijwo ning der jaarlijksche Algemeene Vergadering, beide te houden opdag, den 1915, ten ure n.m. in de zaal van Dagorde der Buitengewone Algemeene Verdadering (zie lst,: oproeping.) Dagorde der Jaarlijksche Algemeene Vergadering. 1. Opening. 2. Aanwijzing van Secretaris en 2 stemopnemers. 3. Notulen. 4. Goedkeuring rekening en balans 1914. 5. 6. 7. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. De Directeur der Boerenleenbank van Wanneer na de sluiting der Buitengewone Alge meene Vergadering alle wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn aangebracht, deele men zulks mede aan het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank, onder aanvrage van goed keuring der wijzigingen. Men schrijve hiertoe de volgende brieven: 1915. Het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank, EINDHOVEN. Mijne Heeren, De Boerenleenbank van heeft de eer U te berichten, dat zij besloot tot het wijzigen der Statuten, zóódanig, dat zij geheel eensluidend worden aan de model-statuten der plaatselijke Boerenleenbanken, vastgesteld door de Buitgewone Algemeene Vergadering der Coöp. Centr Boerenleenbank van 18 Mei, 22 Juni en 9 December 1914. De statutenwijziging is wettig vastgesteld, want van de leden, die de Boerenleenbank telt, hebben leden zich op de Buitengewone Algemeene Vergadering, die den is begonnen en den is voort gezet, vóór de wijzigingen verklaard en overige leden hebben vóór de sluiting der Buiten gewone Algemeene Vergadering schriftelijk ver klaard met de wijzigingen in te stemmen. U wordt derhalve verzocht aan bedoelde wijzi gingen Uw goedkeuring te hechten en ons een 102 1915. Luiden sommige artikelen anders dan in het model is aangegeven, dan moet deze zin aldus worden vervolgd „met uitzondering van de artikelen luidend als volgt

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1915 | | pagina 2