MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. Februari 1915. N°. 26. HANDLEIDING, TE VOLGEN BIJ HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Gelijk bekend is, stelde de Buitengewone Alge- meene Vergadering der Coöp. Centr. Boeren leenbank, gehouden te Eindhoven op 18 Mei, 22 Juni en 9 December 1914, nieuwe model statuten en een nieuw model-Huishoudelijk Regle ment vast voor de plaatselijke Boerenleenbanken. Het is wenschelijk, dat alle Boerenleenbanken de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement zoo spoedig mogelijk invoeren. Om dit te vergemakkelijken laten wij hier een Hand leiding volgen, die nauwkeurig alle maatregelen aangeeft, welke genomen moeten worden om tot die invoering te geraken. De Directeur der Boerenleenbank roept een Buitengewone Algemeene Vergadering op der Boerenleenbank. Hierbij volge men stipt de voor schriften van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De oproeping moet tijdig geschieden, overeenkomstig de bepalingen van het Huishou- delijk Reglement. Op de dagorde plaatse men „Wijziging der Statuten en van het Huishoudelijk Reglement." Verder dringe men er op aan, dat zooveel mogelijk leden (ook de vertegenwoordigers van de vereenigingen en van de vrouwelijke leden) de vergadering bijwonen. Op de Algemeene Vergadering moet de presentie lijst nauwkeurig worden ingevuld, zoodat met groote zekerheid kan worden aangetoond, welke leden wêl en welke leden niet de vergadering bijwoonden. Als niet minstens de helft der leden aanwezig is, kan de vergadering niet doorgaan. Is de helft der leden wel aanwezig, dan benoemt de Voorzitter (de Directeur) een secretaris en twee stemopnemers en begint men de wijzigingen der Statuten te behandelen. Om aan de leden duidelijk te maken welke de hoofdpunten zijn, die een wijziging ondergaan, kan men de uiteen zetting volgen, die in de „Mededeelingen" van November 1914 N°. 24-25 is gegeven. Na de behandeling worden de wijzigingen in stemming gebracht. Deze stemming behoeft niet met briefjes te geschieden. Alleen wanneer 1 4 der leden het vordert, moet schriftelijk gestemd worden. Over alle wijzigingen mag men in eens stemmen. Hebben sommige aanwezigen tegen een of ander artikel bezwaar, dan moet men over dit artikel afzonderlijk stemmen. Verklaart de meerderheid der aanwezigen zich tegen de wijziging van eenig artilkel, dan is deze wijziging verworpen. Verklaren drie leden zich tegen wijziging van artt. 12, 53, 54, 57, 59 en 61, dan zijn deze arti kelen verworpen. Alle wijzigingen, behalve die van artt. 12, 53, 54,57,59 en 61 zijn aangenomen, wanneer min stens de helft plus een van alle leden der Boe renleenbank vóór die wijzigingen stemmen. Hebben alle aanwezigen zich vóór de wijziging der artt. 12, 53, 54, 57, 59 en 61 verklaard of verklaarden slechts hoogstens drie hunner zich er tegen, dan moet nog het gevoelen worden inge wonnen der afwezigen, want genoemde artikelen kunnen niet gewijzigd worden, indien 3 leden zich tegen de wijziging verklaren en van alle afwezigen neemt men aan, dat zij er tegen zijn, tenzij schrifte lijk blijkt, dat zij er vóór zijn. Is de stemming over de wijzigingen der Statu ten ten einde, dan begint men met de behandeling der wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement. Na de behandeling worden ook deze wijzigingen in stemming gebracht Elke wijziging van het Huis houdelijk Reglement kan aangenomen worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Ook over deze wijzigingen wordt mondeling gestemd, tenzij 1 4 der leden schriftelijke stemming verlangt. Is al het bovenstaande geschied, dan schorst de Voorzitter de vergadering. De vergadering mag dus niet worden gesloten. Zij. wordt geschorst tot een dag, die op deze vergadering dient te worden vastgesteld. Indien bij de stemming alle leden der Boeren leenbank tegenwoordig waren en op hoogstens drie na, zich voor de wijzigingen van de artikelen 12, 53, 54, 57, 59 en 61 verklaren, is het niet noodig de vergadering te schorsen. Dan is immers de vereischte meerderheid verkregen, ook al zou den de afwezigen er tegen zijn. Een exemplaar van de gewijzigde Statuten en van het gewijzigd Huishoudelijk Reglement wordt aan alle Kassiers verzonden. Op de laatste bladzijde der Statuten zijn de volgende woorden gedrukt: „Ondergeteekendenallen leden der Boerenleen bank te verklaren zich voor zoodanige wijziging der statuten van genoemde Boerenleenbank, dat deze komen te luiden, zooals hierboven is aangegeven."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1915 | | pagina 1