92 Hieronder volgt het Koninklijk Besluit, waarin de nieuwe bepalingen omtrent de Rijkspost spaarbank zijn opgenomen, waarop wij zooeven gewezen hebben KONINKLIJK BESLUIT van den 3dcn Augustus 1914 N°. 36 tot wijziging van den termijn, binnen welken aan aanvragen tot terugbetaling op spaarbankboekjes moet worden voldaan. Wij Wilhelmina, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van onze Ministers van Waterstaat en van Financiën van 3 Augustus 1914, N°. 4, Afdeeling Posterijen en Telegrafie en 3 Augustus 1914, La. A, Afdeeling Generale Thesaurie; Gelet op art. 16, 2de lid der wet tot instelling eener Rijkspostspaarbank (Staatsblad 1910, N°. 368) Gezien het advies van den Raad van Toezicht op de Rijkspostspaarbank, d.d. 1 Augustus 1.1., N°. 2342/34, Afd. 9; Hebben goedgevonden en verstaan: te bepalen, dat de termijn van veertien dagen, bij artikel 16, eerste lid, der vorenaangehaalde wet, vastgesteld voor de terugbetaling van op spaarbankboekjes verschuldigde gelden, wordt verlengd tot zes maanden, met dien verstande evenwel, dat binnen den genoemden termijn van zes maanden op elk spaarbankboekje desverlangd terugbetalingen zullen geschieden tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste vijf en twintig gulden in zeven dagen. Onze Ministers van Waterstaat en van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in werking treedt, nadat het in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst en aan de kantoren der posterijen aangeplakt zal zijn. 's-Gravenhage, 3 Augustus 1914. WILHELMINA. De Minister van Waterstaat, C. LELY. De Minister van Financiën, BERTLING. Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1914 | | pagina 4