75 e. De Algemeene Vergadering benoemt uit haar midden een Commissie van Advies, welke uit drie leden bestaat en die het recht heeft, even goed als elk harer leden, boeken en kas der Coöp. Centr. Boerenleenbank te onderzoeken en zich alle inlichtingen te doen geven. Iedere Boeren leenbank kan op eigen kosten van deze Commissie alle gewensche inlichtingen vorderen omtrent de Coöp. Centr. Boerenleenbank. Voorts heeft de Commissie tot taak, de balans, rekening en verant woording te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan de Algemeene Vergadering. De procuratiehouder van het Bestuur (Direc teur) stelt een zekerheid, waarvan het bedrag moet worden goedgekeurd door den Raad van Toezicht. g. De Coöp. Centr. Boerenleenbank mag haar gelden niet anders als effectenbelegging plaatsen, dan in fondsen, waarin de Rijkspostspaarbank haar geiden belegt, in gemeenteleeningen en obligatiën met garantie van den desbetreffenden staat, in pandbrieven van de Boeren-Hypotheekbank en in ter beurze verhandelbare obligatiën van vereenigin- gen, opgericht in het belang van den landbouw. (Zie verder Art. 26 van het Huishoudelijk Regle ment der Coöp. Centr. Boerenleenbank.) h. De boeken, kas, effecten enz. der Coöp. Centr. Boerenleenbank worden geregeld nagezien door een accountantskantoor, door den Minister van Landbouw met de controle belast. Dit kantoor brengt van zijn bevindingen verslag uit aan genoem den Minister. Hoewel in het bovenstaande lang niet alle mid delen genoemd zijn, waardoor de soliditeit der plaatselijke Boerenleenbanken en die der Coöp. Centr. Boerenleenbank worden verzekerd, meenen wij toch, dat de Kassiers en Beheerders der Boerenleenbanken er voldoende stof in zullen vinden, om iemand, die despaarbank der Boeren leenbank nog niet zijn volle vertrouwen schenkt, geheel gerust te stellen. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om de ernstige bestudeering en voortdurende raad pleging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de plaatselijke en de Coöp Centr. Boerenleenbank met warmte en allen aandrang aan te bevelen. Onze Kassiers en Beheerders moeten goed op de hoogte zijn van alle bepalingen en voorschriften, dan zullen zij niet bevreesd zijn voor een aanval op de soliditeit der Boerenleen bank, maar hem integendeel gebruiken als een middel om het vertrouwen in hun instelling te vergrooten en den buitenstaander te brengen tot toetreding. VROEGE INSPECTIE. Boerenleenbanken, die de gewone jaarlijksche inspectie gaarne zien plaats hebben in het begin van 1914, kunnen hiertoe haar met redenen omkleed verzoek inzenden aan den Hoofdinspecteur. FORMULIEREN, WAARBIJ VEREENIGINGEN, DIE GELD LEENEN BIJ de Boerenleenbank, zich verbinden van ELKE RELATIE MET ANDERE KASSIERS OF Bankinstellingen af te zien. Nu Art. 8 van het Huishoudelijk Reglement der Coöp. Centr. Boerenleenbank gewijzigd is, moeten de Boerenleenbanken, bij het verleenen van voorschotten aan vereenigingen, dien vereeni- gingen de verplichting opleggen van elke relatie met andere kassiers of bankinstellingen af te zien. Een Boerenbond of een Boterfabriek dus, die geld heeft geleend of wil leenen van de Boeren leenbank en in loopende rekening staat met de Hanzebank b.v. of met de Kassiersfirma Goudman en Co., is verplicht deze rekening te doen eindigen. Van deze verplichting kan het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank in buitengewone gevallen vrijstelling verleenen. Er zijn vele Boerenleenbanken, die reeds geld hadden uitgeleend aan vereenigingen, vóór boven genoemde bepaling in het Huishoudelijk Reglement der Coöp. Centr. Boerenleenbank werd opgeno men. Dezen Boerenleenbanken worden verzocht onmiddellijk de noodige formulieren aan te vragen (bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank), waarop die vereenigingen zullen moeten verklaren, dat zij van elke relatie met andere kassiers of bankinstel lingen afzien. IS FORMULIER 29 OVERAL INGEVOERD? Het is wenschelijk, dat aan een ieder, die op het einde des jaars zijn spaarboekje, voorschot boekje of boekje voor loopende rekening tijdelijk aan de Boerenleenbank afstaat om het door den Kassier te laten bijwerken, een ontvangstbewijs wordt uitgereikt. Dergelijke ontvangstbewijzen (formulier 29) zijn in boekjes van 100 stuks ver krijgbaar bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank. Wij rekenen er op, dat de Kassiers, die form. 29 niet in voorraad hebben, terstond de noodige boekjes zullen aanvragen. HET BETAALBAARSTELLEN VAN WISSELS (ACCEPTEN). Vele Boerenleenbanken staan in loopende reke ning met den plaatselijken Boerenbond of een andere Landbouwvereeniging en zorgen dan voor betaling der wissels, die op deze landbouwver- eenigingen getrokken worden. Ter voorkoming van onregelmatigheden gelieven deze Boerenleen banken op de volgende wenken acht te slaan 1°. Zij verzoeken de Boerenbonden hun wis sels steeds betaalbaar te stellen bij de Twentsche Bankvereeniging B. W. Blydenstein en Co. te Amsterdam.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1913 | | pagina 3