74 „vermogen niet toereikend zou zijn om de „schulden te dekken." Zelfs wanneer een lid de Boerenleenbank ver laat, is hij nog niet onmiddellijk van de aansprake lijkheid ontslagen. Immers, Art. 12 bepaalt verder „Voor de verbintenissen, door de Boeren leenbank aangegaan, na het verlies van het „lidmaatschap, doch in den loop van het jaar, „waarin dat verlies plaats greep, zijn de uit getreden leden of hunne erfgenamen aan sprakelijk voor gelijke deelen. „Indien door een der oorzaken, in Art. 7, „sub 1, 3 en 4 genoemd (vrijwillige uittreding, „verhuizing buiten den kring, ontzetting,) het „lidmaatschap eindigt in den loop der laatste „drie maanden van het jaar, strekt zich die „aansprakelijkheid nog uit tot de verbintenis sen, door de Boerenleenbank aangegaan in „den loop van het volgend jaar." B. De beschikbare gelden kan de Boerenleen bank op drie verschillende manieren plaatsen 1. als voorschotten of in loopende rekening bij de leden 2. als geldbelegging in effecten of hypotheken; 3. in loopende rekening bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank. I. De veiligheid van voorschotten en credieten in loopende rekening wordt verzekerd door het volgende a. Zij mogen alleen gegeven worden aan leden. Leden kunnen alleen zijn personen, die wonen binnen den kring der Boerenleenbank. Deze kring wordt klein gehouden, zoodat de leden altijd aan de beheerders bekend kunnen zijn. Men kan dus steeds weten of de aanvrager van een voorschot of een ciediet in loopende rekening verdient, dat zijn verzoek wordt ingewilligd. b. Nooit kan iemand geld leenen als voorschot of in loopende rekening, zonder dat de terugbe taling verzekerd zij door een behoorlijke borg stelling. c. De beheerders, die over het verleenen van voorschotten en credieten in loopende rekening oordeelen moeten, zijn allen leden van de Boeren leenbank, hebben dus ook zelf de hoofdelijke j aansprakelijkheid aanvaard en er bijgevolg per soonlijk belang bij, dat het beheer der gelden met de noodige voorzichtigheid geschiede. Deze be heerders worden gekozen door de Algemeene Ver gadering, door de leden zelf dus. Deze kunnen er alzoo voor waken, dat met het beheer slechts eerlijke, rechtschapen mannen belast worden, die voor hun taak berekend zijn. d. In de volgende vier gevallen mag het Bestuur een voorschot of een crediet in loopende reke ning niet verleenen, zonder toestemming van den Raad van Toezicht: 1. als het voorschot of het crediet in loopende rekening gaat boven een bedrag, door de Alge meene Vergadering in het Huishoudelijk Regle ment bepaald. 2. als het voorschot loopt langer dan 10 jaar. 3. als de voorschotnemer of loopende-rekening- houder is lid van het Bestuur. 4. als de borg is lid van het Bestuur. e. De winsten, die de Boerenleenbank behaalt, worden niet verdeeld, maar vormen een reserve fonds, dat steeds ter beschikking blijft om er een verlies uit te dekken, dat ondanks alle voorzorgs maatregelen eens geleden mocht worden. Elk jaar wordt de Boerenleenbank van wege de Coöp. Centr. Boerenleenbank geïnspecteerd en bij deze inspectie wordt zorgvuldig nagegaan of de voorschriften, in zake voorschotten en cre dieten in loopende rekening, zijn nagekomen. II. Gelden mogen niet anders belegd worden dan in eerste hypotheken, met minstens 1 3 over waarde, en in waardepapieren. Deze waarde papieren moeten door tusschenkomst of met goed vinden van de Coöp. Centr. Boerenleenbank worden aangekocht. III. Gerust mag gezegd worden, dat de gelden, j die in loopende rekening worden gezonden aan de Coöp. Centr. Boerenleenbank, bij deze instel ling zeer veilig staan. Immers: a. Bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank is winst bejag uitgesloten. De leden van den Raad van Toezicht en het Bestuur ontvangen geen salaris en hebben geen aandeel in de winst. De Boeren leenbanken zijn de eenige aandeelhoudsters en kunnen geen hooger dividend ontvangen dan 4 over het bedrag, dat zij op haar aandeden hebben gestort. b. De Coöp. Centr. Boerenleenbank kan geen andere leden aannemen dan Boerenleenbanken, die wettelijk zijn opgericht en statuten hebben aangenomen, goedgekeurd door den Raad van Toezicht der Coöp. Centr. Boerenleenbank. In deze statuten moeten allerlei bepalingen voorkomen, die de degelijkheid der Boerenleenbank waar borgen. (Aansprakelijkheid der leden; ondeelbaar reservefonds; werken over een kleinen kring; enz. Vergelijk Art. 5 van de Statuten der Coöp. Centr. Boerenleenbank). c. De Coöp. Centr. Boerenleenbank stort haar winsten in een ondeelbaar reservefonds. d. Elk jaar wordt een Algemeene Vergadering gehouden van afgevaardigden aller aangesloten Boerenleenbanken. Deze Algemeene Vergadering heeft verschillende belangrijke rechten. Zij is o.a. bevoegd de leden van den Raad van Toezicht en het Bestuur te benoemen en te ontslaande rekening en verantwoording zijn aan haar goed keuring onderworpen; enz. (Vergelijk verder Art. 3444 van de Statuten der Coöp. Centr. Boeren leenbank.)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1913 | | pagina 2