MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. October 1913. N°. 18. BOERENLEENBANKEN. Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" verscheen, waren bij de Coöp. Centr. Boeren leenbank 358 Boerenleenbanken aangesloten. Sedert dien tijd is haar aantal gestegen tot 362. De volgende 4 Boerenleenbanken zijn toege treden Houthem (L.), Twello (Geld.), Hoeven (N.-Br.) en Oegstgeest (Z.-H.) DE COÖP. CENTR BOERENLEENBANK OP DE LANDBOUWTENTOONSTELLING TE 's-GRAVENHAGE. Zij, die een bezoek brachten aan de in Sep tember jl. te 's-Gravenhage gehouden Landbouw tentoonstelling en in het hoofdgebouw de verschil lende gegevens op het gebied van het verenigings leven hebben nagegaan, zullen getroffen zijn door de mooie, sprekende inzending van de Coöp. Centr. Boerenleenbank. In een breede, eikenhouten lijst, waarop met gouden letters de naam onzer instel ling vermeld stond, was een aantal grafische voor stellingen bijeen gevoegd, die den aandachtigen beschouwer een helder beeld moesten geven van de ontwikkeling onzer Boerenleenbanken. Den belangstellenden bezoekers werd bovendien een keurig boekje uitgereikt, waarin dezelfde grafische voorstellingen te vinden zijn, opgehelderd door een toelichting. Achtereenvolgens worden in duidelijk groene en roode lijnen aangegeven a. het aantal Boerenleenbanken, aangesloten bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank op het einde der jaren 1899—1911 b. het aantal leden der aangesloten Boeren leenbanken op het einde der jaren 18991911 c. het aantal spaarboekjes en voorschotboekjes, in omloop bij de aangesloten Boerenleenbanken op het einde der jaren 18991911 d. de stand van de reserven bij de aange sloten Boerenleenbanken op het einde der jaren 1907—1911 e. het bedrag der ingelegde spaargelden en dat der verstrekte voorschotten bij de aangesloten Boe renleenbanken op het einde der jaren 19001911; het totaal-tegoed der Boerenleenbanken-credi teuren en de totaal-schuld der Boerenleenbanken debiteuren bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank op het einde der jaren 1899-1912; g. de stand der beschikbare middelen bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank op het einde van elke maand in de jaren 19101912. Naast deze grafische voorstellingen vindt men de welgeslaagde afbeelding van het kantoorgebouw der Coöp. Centr. Boerenleenbank. Behalve dit alles worden in het boekje dezelfde gegevens nogmaals verstrekt in cijfers en voorts den lezer in vier talen eenige inlichtingen gegeven betreffende de oprichting, de werkwijze der Coöp. Centr. Boerenleenbank en van de plaatselijke Boerenleenbanken. Dit zorgvuldig uitgevoerd boekje, dat in uiterlijk voor geen enkel der op de Landbouwtentoonstel ling verspreide drukwerken behoeft onder te doen, is door menig bezoeker mede naar huis genomen en werd 0. a. ook aan al onze Boerenleenbanken toegezonden. De merkwaardige gegevens zullen door de leden der Boerenleenbanken, zoowel als door de buitenstaanders met belangstelling worden nagegaan en het beeld der voorspoedige ontwikke ling zal menigeen sterken in zijn overtuiging, dat de Boerenleenbanken zich verheugen in een steeds grooter wordend vertrouwen en dan ook meer en meer beantwoorden aan haar doelden landbouwer het noodige bedrijfscrediet te verschaffen op een gemakkelijke en voordeelige wijze. Moge zoo de Haagsche Landbouwtentoonstelling ook het hare hebben bijgedragen tot vermeerdering van het aantal Boerenleenbanken en tot toeneming van den bloei der bestaande. GELDZENDINGEN BOVEN f 5 000. Ter verduidelijking van het artikeltje, dat onder dit opschrift in het vorig nummer der „Mede- deelingen" verschenen is, willen wij er op wijzen, dat ook bij geldzendingen van 5.000.— het begeleidend schrijven tegelijk met het geld in één en dezelfde enveloppe aan de Coöp. Centr. Boeren leenbank kan worden toegezonden. Alleen dus bij geldzendingen van meer dan 5.000.behoort bedoeld schrijven in een afzonderlijke enveloppe verstuurd te worden. PANDBRIEVEN BOEREN-HYPOTHEEKBANK Op de Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage werden vanwege de Boeren-Hypotheekbank te Eindhoven verkleinde afdrukken verspreid van een harer pandbrieven. Men hoopte daardoor opnieuw de aandacht van personen, die in den landbouw belangstellen, te vestigen op de Boeren- Hypotheekbank zelve en op de pandbrieven, die zij uitgeeft. Misschien was deze reclame achter wege kunnen blijven, indien de Boeren-Hypotheek bank bij de leden onzer Boerenleenbanken de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1913 | | pagina 1