MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. Februari 1913. N°. 14. BOERENLEENBANKEN Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" verscheen waren bij de Coöp. Centr. Boeren leenbank 345 Boerenleenbanken aangesloten. Sedert dien tijd is haar aantal gestegen tot 348. De volgende 4 Boerenleenbanken zijn toege treden Wijnandsrade (IBornebroek (O.), Didam (Geld.) en Wehl (Geld.) Uitgetreden is de Boerenleenbank te 's Heeren- hoek (Z.) UITTREDING VAN 's HEERENHOEK. 12 December 1912 is de Boerenleenbank van 's Heerenhoek uitgetreden als lid der Coöp. Centr. Boerenleenbank. De laatste jaren leed genoemde Boerenleenbank een kwijnend bestaan. Er kwamen bijna geen spaargelden in en voorschotten werden niet aangevraagd. Het verwonderde dan ook niemand, die den toestand kende, dat de weinige leden het besluit namen tot ontbinding der Boeren leenbank over te gaan. Zij hadden gelijk. Immers, 't is beter, dat een Boerenleenbank niet bestaat, dan dat zij slechts met kunst- en vliegwerk in het leven wordt gehouden. Natuurlijk moest de uit treding als lid der Coöp. Centr. Boerenleenbank voorafgaan aan de ontbinding. Thans heeft's Hee renhoek geen Boerenleenbank meer en verkeert het dus in hetzelfde geval als Swolgen en Sittard, waar indertijd ook Boerenleenbanken bestonden, die eveneens wegens gebrek aan werking werden opgeheven. Vermelden wij nog, dat bij de ontbinding der 's Heerenhoeksche Boerenleenbank de bezittingen voldoende waren om de schulden te dekken. Geldelijk nadeel is dus door geen enkel lid geleden. SCHULDBEKENTENISSEN VAN AFGELOSTE VOORSCHOTTEN. Een onzer Kassiers verzoekt ons de volgende vraag in de „Mededeelingen" te beantwoorden: „Is het niet geoorloofd, dat men, na algeheele aflossing van een voorschot, de schuldbekentenis aan den voorschotnemer ter hand stelt, ze in zijn bijzijn verscheurt of hem zijn voorschotboekje laat behouden?" Op de schuldbekentenissen, die bij de Boeren leenbanken in gebruik zijn, komt o.a. de bepaling voor, dat de voorschotnemer de schuldbekentenis niet kan terugvorderen, wanneer de schuld geheel is afgelost. Door de Coöp. Centr. Boerenleen bank is er steeds op aangedrongen, dat de Boeren leenbanken gebruik zouden maken van het recht, haar in deze bepaling gegeven, en de schuldbe kentenis der afgeloste voorschotten niel aan de voorschotnemers zouden afstaan. De bepaling is vooral gemaakt in het belang der voorschotnemers zelf, wijl de schuldbekentenis, indien de leener haar kreeg, misschien in verkeerde handen zou geraken, hetgeen voor den gewezen schuldenaar verre van aangenaam zou zijn. Bij de Boeren leenbank zijn de schuldbekentenissen goed bewaard. Nu kan het echter gebeuren, dat een voorschot nemer met de kwitantiën, waaruit de aflossing van zijn schuld blijkt, niet tevreden is en zich er ongerust over maakt, dat de schuldbekentenis, ook al is zij door den kassier voor „voldaan" geteekend, nog eens dienst zou kunnen doen en hem dwingen tot nieuwe afbetaling van het voor schot. Deze vrees is geheel ongegrond, maar daarom niet minder lastig voor den man, die er aan lijdt. Welnu, laat in zulk geval de kassier gerust de schuldbekentenis vernietigen in bijzijn van den voorschotnemer. Dan kan deze toch zeker wel gerust zijn. Dat het voorschotboekje, waarin de leening en de aflossingen zijn aangeteekend, bij de Boeren leenbank moet blijven berusten, staat nergens voorgeschreven, leder leener mag na aflossing van zijn schuld het voorschotboekje gerust zelf bewaren. Iets anders is het met de spaarboekjes. Wanneer de laatste vordering van een inlegger door de Boerenleenbank is terugbetaald, teekent de inlegger op de achterste bladzijde van het spaarboekje de verklaring, dat hij alle bedragen, op de spaarbank ingelegd, en de daarop verschenen rente, heeft ontvangen. Daardoor wordt het spaar boekje een kwitantie, die bij de Boerenleenbank moet blijven berusten. REKENING EN BALANS 1912 Wellicht kunnen sommige Kassiers, ondanks alle moeite, die zij zich getroosten, er niet in slagen de rekening en balans over 1912 op te maken. Hun wordt dringend verzocht hiervan zoodra mogelijk kennis te geven aan den Hoofdinspecteur. Deze zal er dan voor zorgen, dat de gewone jaarlijksche inspectie over hun Boerenleenbank spoedig gehouden wordt en de Inspecteur zal bij het samenstellen der rekening en balans wel een handje helpen. Laten de Kassiers nu zoo verstandig zijn aan ons verzoek te voldoen. Volgens art. 30, punt 6

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1913 | | pagina 1