door deze Boerenleenbank natuurlijk niet aan den afgevaardigde uitbetaald moet worden. Evenmin mag zij het bedrag, waarvoor de Coöp. Centr. Boerenleenbank haar debiteert, van haar afgevaar digde vorderen. De afgevaardigde, die naar Eindhoven gaat, is in dienst van zijn Boerenleenbank. De kosten, die hij maakt voor reis, eten en nachtverblijf teekent hij zorgvuldig aan en na terugkomst van de vergadering, dient hij zijne rekening in bij de Boerenleenbank, die hem, gelijk van zelf spreekt, het volle bedrag moet terugbetalen. BEWAREN VAN SPAAR- EN VOORSCHOT BOEKJES DOOR DEN KASSIER. Bij sommige Boerenleenbanken gebeurt het, dat enkele inleggers en voorschotnemers hun boekjes door den kassier laten bewaren. Zij redeneeren aldus: „Onze kassier is een eerlijk man, de brand kast van de Boerenleenbank is sterk en goed gesloten, bij mij thuis snuffelen de kinderen soms in de kast, kom, laat de kassier mijn boekje maar bewaren." Toch moeten wij allen Kassiers op het hart drukken onder geen enkele voorwaarde boekjes, die nog in omloop zijn, in bewaring te nemen. Ook de beheerders gelieven er op toe te zien, dat dit niet gebeurt. Immers, het bewaren der boekjes ten kantore van de Boerenleenbank, kan aanleiding geven tot allerlei verkeerde zaken, tot onaangenaamheden voor den Kassier, den inlegger, het Bestuur, ja voor de heele Boerenleenbank. Neem eens aan, dat inlegger B., die gewoon is zijn boekje bij den Kassier te laten, op zekeren dag zegt, dat hij 100 gld. meer te goed meende te hebben, dan het boekje aanwijst. Hij meent zich bepaald te herinneren, dat hij in juni 100 gld. heeft ingelegd. Ze staan niet in de boeken, ook niet in het spaarboekje! De Kassier weet zeker ze niet ontvangen te hebben. Het spaarboekje moest kunnen uitwijzen wie gelijk heeft. Maar de Kassier heeft het spaarboekje steeds onder zijne berusting en kan er dus zooveel en zoo weinig in boeken als hij wil! De inlegger begint met dit te denkeneen paar dagen later zegt hij het en weldra zijn de onaangenaamheden in vollen gang. Over een paar maanden komt B. misschien tot de ontdekking, dat hij zich vergiste. Hij betaalde iets met zijn 100 gld., of plaatste ze op de Rijks postspaarbank, misschien vindt hij ze in de ktst, in elk geval naar de Boerenleenbank bracht hij ze niet. Doch zijn uitgesproken vermoeden deed menigeen het vertrouwen in de Boerenleenbank verliezen en kwetste den Kassier in zijn eergevoel Maar wie was eigenlijk de schuld van dit alles? De Kassier, wiens goedheid hem de onvoorzichtig heid deed begaan de boekjes der inleggers onder zijn berusting te houden. Daarom Kassiers, bewaart nooit spaarboekjes, voorschotboekjes of boekjes voor loopende rekening, die nog in omloop zijn. Geeft ze altijd aan de eigenaars mede naar huis! EEN VRAAG Een onzer Kassiers vraagt ons hoe de boete geïnd moet worden, die een lid betalen moet wegens het niet-bijwonen der algemeene vergade ring der plaatselijke Boerenleenbank, als het lid onwillig is. We nemen aan, dat niet te gauw gezegd wordt „de man is onwillig." Bij een eerste weigering verdient het aanbeveling het lid eens goed te wijzen op zijn verplichting. Helpt dit niet, dan zou men de f 0.10 of f 0.25 boete gerechte lijk kunnen laten invorderen. Dit lijkt ons echter niet wenschelijk. „De kool is de saus niet waard." Bovendien kunnen wij in dit geval niet, zooals bij de gerechtelijke invordering der boete, ver schuldigd wegens vrijwillige uittreding, de kosten der gerechtelijke invordering verhalen op het onwillig lid. Wij geven daarom het Bestuur in overweging, indien een lid zóó weinig voor de Boerenleenbank over heeft, dat hij niet eens een kleine boete, die hij inderdaad schuldig is, betalen wil, gebruik te maken van zijn rechten het onwillige lid eenvoudig te ontzetten uit het lidmaatschap der Boerenleenbank. Deze ontzetting kan geschieden op grond van art. 9, punt 4 der statuten, waarbij bepaald wordt, dat ontzetting van het lidmaatschap door het Bestuur kan geschieden, als een lid handelt in strijd met de reglementen of de belangen van de Boerenleenbank. HET BEWAREN DER „MEDEDEELINGEN". Bij sommige Boerenleenbanken worden de „Mededeelingen" niet goed bewaard. Vraagt de inspecteur er naar bij zijn bezoek aan de Boeren leenbank, dan zijn ze niet te vinden. Soms ligt het eene nummer hier, het andere daar verborgen tusschen allerlei papieren en bescheiden. Nogmaals zij er op gewezen, dat de Coöp. Centr. Boerenleenbank de „Mededeelingen" uit geeft in het vertrouwen, dat zij voortdurend door de beheerders der Boerenleenbanken geraadpleegd zullen worden. Daarom heeft zij ook het bewaren der „Mededeelingen" gemakkelijk gemaakt en omslagen verkrijgbaar gesteld, waarin alle nummers netjes geborgen kunnen worden. De prijs is slechts 30 cents. De omslagen kunnen op kosten der Boerenleenbank worden aangeschaft. Wij hopen, dat bovenbedoelde Boerenleenbanken ze spoedig zullen bestellen. 52 Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1912 | | pagina 4