51 verdeeld worden. Dit gebeurt dan ook elk jaar en wel door tusschenkomst der Coöp. Centr. Boe renleenbank. Het spreekt van zelf, dat bij zulk eene berekening algemeene regelen moeten gevolgd worden, die voor elke Boerenleenbank gelden. Deze regelen zijn 1. De reiskosten worden berekend van Eind hoven af, tot de stop- of aanlegplaats van spoor tram of boot, het dichtst gelegen bij de plaats, waar de Boerenleenbank gevestigd is. Met vervoer per rijtuig, omnibus, fiets enz. wordt dus geen rekening gehouden. Neem b.v. de Boerenleenbank van Leende. Leende ligt één uur van het spoorwegstation Valkenswaard en 3 4 uur van het tramstation Heeze. We nemen dus aan, dat de afgevaardigde te Heeze op de tram gaat en niet te Valkenswaard op den trein, óók al duurt de reis HeezeEindhoven langer dan de reis Valkenswaard—Eindhoven. Natuurlijk mag de afgevaardigde van Leende gerust over Valkenswaard reizen, maar wij berekenen in elk geval zijn reiskosten niet anders dan over den afstand EindhovenHeeze. Laat de afgevaardigde zich met een rijtuig brengen van zijn woning naar het tramstation, van de kosten van dit rijtuig wordt door de Coöp. Centr. Boeren leenbank niets vergoed. 2. Aangenomen wordt, dat elke K.M. af stands van Eindhoven naar de onder l. bedoelde stop- of aanlegplaats 2' U cent kost enkele reis. Er kan geen rekening mede gehouden worden of de afgevaardigde eerste, tweede of derde klasse reist. Misschien legt hij den geheelen afstand wel te voet, per fiets of per auto af. 2'/4 cent per K.M. enkele reis (4' z cent heen en terug) is genomen, wijl dit de prijs is van 1 K.M. per kilometer boekje 2de klasse. 3. Geen rekening wordt gehouden met over eenkomsten, tusschen Boerenleenbanken onderling aangegaan. De Boerenleenbanken van X. en IJ. komen b.v. overeen, dat het eene jaar iemand van X. beide Boerenleenbanken zal vertegenwoordigen, het andere jaar iemand van IJ. Zij zullen steeds samen de kosten dragen. Met de verdeeling dezer kosten kan de Coöp. Centr. Boerenleenbank zich natuur lijk niet belasten. Geven we nu enkele voorbeelden, aan de hand der laatste algemeene vergadering. Op den dag, dat de algemeene vergadering gehou den werd, 10 Juni 1912, waren bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank 340 Boerenleenbanken aangeslo ten. Door al deze 340 Boerenleenbanken te zamen moeten dus de reiskosten der afgevaardigden gedragen worden. Ook de Boerenleenbanken, die geen afgevaardigden zonden, moeten een aandeel in deze kosten betalen. Ook zij toch hebben bij de algemeene vergadering belang, al schijnen zij zelf dit niet goed te begrijpen. Te Eindhoven wordt een lijst bijgehouden, aan gevend den afstand in K.M. van Eindhoven naar elke Boerenleenbank. Voor iedere Boerenleenbank, die zich door een eigen afgevaardigde liet ver tegenwoordigen, wordt 4' 2 cent vermenigvuldigd met dit aantal K.M. Wij vinden dan b.v. voor: Boerenleenbank A 0,045 X 70 3,15 B - 0,045 X 29 - 1,30 C - 0,04"' X 5 - 0,22 D - 0,045 x 126 - 5,67 De eindbedragen worden opgeteld. Zoo vonden wij als gezamenlijk bedrag der reiskosten van alle afgevaardigden ter algemeene vergadering van 1912: 1.056,87. Er waren 340 Boerenleenbanken aan gesloten. 1.056,87: 340 ƒ3.11. Het aandeel, dat elke Boerenleenbank in de reiskosten heeft te betalen is dus f 3.11. De afgevaardigde van A had 3.15 reiskosten. Dat is ƒ3.15 ƒ3.11 —ƒ0.04 meer dan het gemiddelde bedrag. De Boerenleenbank van A. krijgt dus 0,04 vergoed, zoodat de Coöp. Centr. Boerenleenbank haar voor 0,04 moet crediteeren. De afgevaardigde van B. had 1.30 reiskosten. Dat is ƒ3.11 ƒ1.30 1.81 minder dan het gemiddeld bedrag. De Boerenleenbank van B. moet dus 1.81 bijbetalen, zoodat de Coöp. Centr. Boerenleenbank haar voor ƒ1,81 moet debiteeren. Verder vinden wij op dezelfde wijze, dat de Coöp. Centr. Boerenleenbank de Boerenleenbank van C. moet debiteeren voor 3.11 0.22 2.89 en de Boerenleenbank van D. moet credi teeren voor 5.67 3.11 2.56. Nu zijn er nog twee bijzondere gevallen. 1. De Boerenleenbank te E. zond geen eigen afgevaardigde, maar liet zich vertegenwoordigen door den afgevaardigde van A. De Boerenleenbank van E. droeg voor haar vertegenwoordiger dus geen reiskosten. Haar aandeel in het gezamenlijk bedrag van de reiskosten der afgevaardigden is dus gelijk aan het gemiddeld bedrag dier kosten, zoodat de Coöp. Centr. Boerenleenbank haar voor ƒ3,11 debiteert. 2. De Boerenleenbank van F. zond geen eigen afgevaardigde en liet zich ook niet door den afgevaardigde van een andere Boerenleenbank vertegenwoordigen. Ook zij had derhalve geen reiskosten voor een afgevaardigde te betalen en moet nu de gemiddelde som mededragen. Zij wordt dus gedebiteerd voor 3.11. Bovendien moet deze Boerenleenbank voor haar nalatigheid 2.50 boete betalen. Ook voor deze 2.50 wordt zij door de Coöp. Centr. Boerenleenbank gede biteerd. Wij hopen, dat de berekening der reiskosten van de afgevaardigden ter algemeene vergadering thans een ieder duidelijk kan zijn. Nog zij er op gewezen, dat het bedrag, waarvoor de Coöp. Centr. Boerenleenbank een Boerenleenbank crediteert,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1912 | | pagina 3