VERANTWOORDELIJKHEID DER KASSIERS. Eenigen tijd geleden schreef iemand in een der landbouwbladen een artikel, waarin hij o.m. de verantwoordelijkheid der kassiers bespreekt, in verband met geldzendingen aan de Coöp. Centr. Boerenleenbank. De lezing van dit artikel heeft een onzer kassiers en wellicht anderen met hem, eenigszins ongerust gemaakt. Ter wegneming dier ongerustheid zij het volgende medegedeeld. Door de Coöp. Centr. Boerenleenbank is met een degelijke maatschappij een overeenkomst ge troffen, waarbij alle gelden, die de Coöp. Centr. Boerenleenbank zendt aan hare Boerenleenbanken I en die deze Boerenleenbanken zenden aan haar, verzekerd zijn tegen diefstal en verloren raken. De maatschappij keert echter nooit schadevergoe ding uit, indien de brief in ongeschonden staat in handen van den geadresseerde komt, wijl zij aanneemt, dat in dit geval het als inhoud opge geven bedrag öf overeen moet komen met den werkelijken inhoud öf onjuist moet zijn. Tot dusverre is het nog nooit voorgekomen, dat een onzer Boerenleenbanken of de Coöp. Centr. Boerenleenbank bij de geldverzendingen schade heeft geleden. Dit neemt niet weg, dat wij goed meenen te doen door den kassiers met klem aan te raden de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen. 1Nauwkeurig aanteekening houden van bedrag, letters en nummers der te verzenden bankbiljetten. 2. Den brief goed verzegelen met deugdelijk lak. 3. Ter verzegeling steeds een lakstempel gebrui ken en nooit een muntstuk. 4. De Coöp. Centr. Boerenleenbank waar schuwen, indien het bericht van ontvangst der gelden langer dan drie dagen op zich laat wachten. Voorts verdient het aanbeveling, dat een tweede persoon zich overtuigt van de nauwkeurige uit voering van het bovengenoemde. Ontvangt men geld van de Coöp. Centr. Boeren leenbank, dan is het wenschelijk, dat niet alleen de kassier, maar ook een tweede persoon den inhoud van den aangeteekenden brief opneemt. Wij kennen kassiers, die hun aangeteekende brieven steeds openen in tegenwoordigheid van den brieven gaarder en hem verzoeken den inhoud mede te tellen. Deze maatregel lijkt ons bijzonder practisch en gemakkelijk uitvoerbaar. Ongetwijfeld zullen de meeste brievengaarders bereid zijn onzen kas siers dezen dienst te bewijzen, indien het hun beleefd wordt verzocht. Gelijk men weet worden alle gelden, door en aan de Coöp. Centr. Boerenleenbank verzonden per gewonen aangeteekenden brief, zonder aan gegeven geldswaarde. De vraag of het niet beter is, de geldswaarde aan te geven, kan ontkennend worden beantwoord. Ook de Staat vergoedt niets, indien een aangeteekende brief, met aangegeven geldswaarde, in ongeschonden staat in handen van den geadresseerde komt. Wij hopen, dat onze kassiers zich toch vooral niet ongerust zullen maken. Alle groote banken en geldelijke instellingen verzenden geregeld de grootste sommen op dezelfde wijze als de Coöp. Centr. Boerenleenbank aan hare Boerenleen banken en deze aan haar. We zijn dus in goed gezelschap en het staat vast, dat op de millioenen, die aldus verzonden worden, geen verlies van beteekenis geleden wordt. NOG EENS: DE SALDOBILJETTEN. Maand in, maand uit moeten tientallen van Boerenleenbanken worden aangemaand het saldo biljet (formulier 1) terug te zenden. De accountant, die de boekhouding der Coöp. Centr. Boeren leenbank maandelijks komt nazien, heeft daarbij alle saldobiljetten noodig. Een ieder kan dus begrijpen, hoe onaangenaam het is, wanneer deze formulieren niet tijdig inkomen. Het zijn bijna altijd dezelfde Boerenleenbanken, die gemaand moeten worden, zoodat wij haast moeten gaan denken, dat er wel een beetje gebrek aan goeden wil in het spel is. De Boerenleenbanken moeten toch begrijpen, dat een geregelde gang van zaken bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank op de eerste plaats is in haar belang. Mogen we haar nu nog eens heel dringend verzoeken de saldobiljetten (form. I) altijd zoodra mogelijk en behoorlijk inge vuld en geteekend in te zenden ter Coöp. Centr. Boerenleenbank? We hopen, dat ons verzoek niet tevergeefs gedaan is. Nu en dan ontvangen wij formulier 1. (het for mulier, dat aan de maandrekening gehecht is,) terug, zonder dat de laatste maandafsluiting er op is ingevuld. Wel hebben de Directeur en een Bestuurs lid aan de eene zijde de eindbedragen der afge- loopen maand met hun handteekening voor juist erkend, maar dat is niet voldoende. De Coöp. Centr. Boerenleenbank moet ook den stand van het Dagboek kennen op het oogenblik der laatste afsluiting. Daarom is formulier 1. aan de andere zijde zóó ingericht, dat er juist evenveel kolommen op voorkomen als in het Dagboek. De invulling is dus niets anders dan het eenvoudig overnemen der eindtellingen van de kolommen 510 van het Dagboek. Zullen al onze kassiers voortaan for mulier 1. eens goed aan beide zijden bekijken, vóór zij het ons toezenden? REISKOSTEN ALGEMEENE VERGADERING. Elk jaar wordt te Eindhoven een algemeene vergadering gehouden der Boerenleenbanken, die bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank zijn aange sloten. Bij het welslagen dezer Algemeene Verga dering heeft iedere Boerenleenbank even veel belang, 't Is daarom billijk, dat de reiskosten der afgevaardigden gelijk over alle Boerenleenbanken 50

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1912 | | pagina 2