MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. October 1912. N°. 13. BOERENLEENBANKEN. Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" verscheen, waren bij de Coöp. Centrale Boeren leenbank 343 Boerenleenbanken aangesloten. Sedert dien tijd is haar aantal gestegen tot 345. De volgende 2 Boerenleenbanken zijn toege treden Valkenswaard (N.-Br.) en Oude Tonge (Z.-H.) COMMISSIE TOT STATUTENWIJZIGING. De Commissie tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der Coöp. Centr. Boerenleenbank en van de Statuten der plaatse lijke Boerenleenbanken is ingevolge besluit der laatste algemeene vergadering uitgebreid met een Directeur en een Kassier eener Boerenleenbank. Zij bestaat thans uit de navolgende personen: Th. van der Marck, Geestelijk Adviseur der Coöp. Centr. Boerenleenbank, Voorzitter. Mr. Th. Aquarius, Voorzitter van den Raad van Toezicht der Coöp. Centr. Boerenleenbank. J. Berkvens, Directeur der Coöp. Centr. Boe renleenbank. Mr. Dr. J. van Best, Lid van het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank. Th. Faazen, Directeur der Boerenleenbank van Nijmegen. J. Holtackers, Kassier der Boerenleenbank van Baarlo (L.) Dr. L. Deckers, Hoofdinspecteur der Boeren leenbank, Secretaris. De werkzaamheden der Commissie zijn thans in vollen gang. Eenige Boerenleenbanken zonden opgaven in van wijzigingen, die zij gaarne aange bracht zouden zien. Het spreekt van zelf, dat al deze voorstellen zorgvuldig door de Commissie worden overwogen. Wij willen er nogmaals op wijzen, dat de gelegenheid tot het inzenden van wijzigingsvoorstellen nog open staat. Het is veel beter dergelijke voorstellen na te doen, dan straks op de algemeene vergadering. De Commissie kan er nu op haar gemak over nadenken, hetgeen op de algemeene vergadering onmogelijk is. Alle brieven, voor de Commissie bestemd, richte men tot den Secretaris, voornoemd. BRAND- EN INBRAAKVERZEKERING. Boerenleenbanken, die per 1 December a.s. willen toetreden tot de bovengenoemde Verzeke ring, en Boerenleenbanken, die wijziging willen brengen in het verzekerde bedrag worden drin gend uitgenoodigd zich aan te melden vóór 20 November a.s. DE COÖP. CENTR. BOERENLEENBANK EN DE INTERNATIONALE LEVENSVERZEKE RING-MAATSCHAPPIJ TE EINDHOVEN. Door verschillende directeuren en kassiers van Boerenleenbanken is de vraag gesteld, of er eenig verband bestaat tusschen de Coöp. Centrale Boe renleenbank en de „Internationale Levensverzeke ring-Maatschappij" gevestigd te Eindhoven Wij kunnen hierop antwoorden, dat er tusschen beide vereenigingen niet de geringste band bestaat, en dat dit misverstand waarschijnlijk ontstaan is, doordat de „Internationale Levensverzekering-Mij." eene safe gehuurd had bij de Coöp. Centrale Boerenleenbank tot bewaring harer fondsen, en zulks in hare propaganda-brochures vermeldde. Een dergelijke safe kan evenwel door eenieder gehuurd worden, maar het spreekt wel van zelf, dat daardoor nooit een band kan ontstaan tusschen huurder en de instelling, die een safe verhuurt. Daar thans de „Internationale" elders eene safe gehuurd heeft, is ook nog de waarschijnlijke oorzaak van dit misverstand weggenomen. BRIEVEN VOOR BOEREN-HYPOTHEEK- BANK EN COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK. Herhaaldelijk ontvangen wij ten kantore der Coöp. Centr. Boerenleenbank brieven, die voor de Boeren-Hypotheekbank bestemd zijn. Ook komt het meermalen voor, dat één en dezelfde brief gedeeltelijk voor de Coöp. Centr. Boerenleenbank en gedeeltelijk voor de Boeren-Hypotheekbank bestemd is. Een en ander kan aanleiding geven tot verwarring en moeilijkheden en bevordert in geen geval een spoedige beantwoording. Men gelieve daarom het volgende goed ter harte te nemen a. Heeft men de Coöp. Centr. Boerenleenbank iets te melden, dan richte men den brief aan haar adres„Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, Eindhoven." b. Brieven voor de Boeren-Hypotheekbank dienen het adres te dragen „Boeren-Hypotheek bank, Eindhoven." c. Nimmer schrijve men in één en denzelfden brief mededeelingen, die deels voor de Coöp. Centr. Boerenleenbank, deels voor de Boeren- Hypotheekbank bestemd zijn.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1912 | | pagina 1