AANVRAAGBILJET BOEREN-HYPOTHEEKBANK. De wijze, waarop het aanvraagbiijet der Boerenhypotheekbank wordt ingevuld, laat dikwijls heel veel te wenschen over. Wij geven daarom hier een voorbeeld van juiste invulling. Links vindt men de vragen, rechts de antwoorden. AANVRAAG-BiLjET. BOEREN-HYPOTHEEKBANK, Geboekt onder EINDHOVEN. N». Datum van ontvangst: Telegramadres: Hypotheekbank. Telefoonnummer 12. 1. Naam, voornaam (voluit geschreven), beroep en woon plaats van den aanvrager. Van welke Boerenleenbank is hij lid? Johannes Wilhelmus Peters, Landbouwer te Dommeloord. van de Boerenleenbank te Dommeloord. 2. Is de aanvrager bevoegd zijne goederen te verbinden? Handelt hij voor zich zeiven of in hoedanigheid? Zoo dit laatste het geval is, in welke hoedanigheid, en welke zijn dan naam, voornaam, beroep en woonplaats van dengene, voor tvien gehandeld wordt? ja. voor zich zelf. 3. Welk bedrag verlangt de aanvrager op hypotheek te ontvangen In contanten? Of in pandbrieven? Van welk rente-type? f 5.000.-. in contanten. 4. Voor hoelang verlangt de aanvrager de leening aan te gaan? Wanneer? voor dertig jaar. 30 October 1912. 5. Verlangt de aanvrager het verschuldigde af te lossen? In eens? In halfjaarlijksche termijnen? In jaarlijksche termijnen? In annuïteiten? ja. in annuïteiten. 6. Omschrijving van het onderpand Hierbij moeten worden opgegeven: de aard, bestemming, ligging (provincie, gemeente, water schap, polder) belending, grootte en kadastrale ligging, indeeling der onroerende goederen. Zoo de nummers in het kadastraal extract niet overeen komen met die in den overgelegden titel, moet duidelijk worden aangegeven hoe de nieuwe nummers uit de oude zijn voortgekomen. de boerderij, genaamd „Dommelzicht", met gras-en bouwland, twee schuren, bakhuis en boomgaard, gelegen onder de gemeente Dommeloord, provincie Noord-Brabant, sectie A. Nos. 549, 3520, 3521, 3522, 3527, 3531 groot te zamen 12 H.A. 87 A. 16 c.A., belend eenerzijds door de Mispel hoeve, anderzijds door den grintweg van Dommeloord naar Zevenhuizen en verder door de rivier De Dommel. 7. Lasten, (rijks gemeente- polder-, bemalingslasten, grond renten, vruchtgebruik, servituten enz.) grondbelasting. (Zie het belastingbiljet, dat wij U bij dezen toezenden). 8. Hoe is de aanvrager eigenaar geworden en voor welke som? op de openbare verkooping van 1 Juli 1912, gehouden voor Notaris P. C. van den Berg, te Dommeloord. 9. Zijn de gebouwen tegen brandgevaar verzekerd? Bij welke Maatschappij? In herbouw of naar de innerlijke waarde? Voor hoeveel ja bij den Noordbr. Chr. Boerenbond, voor f 2.000. 10. Welke hypotheken rusten er op de te verbinden goederen geene. 11. Is de nieuwe leening bestemd om de oude af te lossen Om de goederen te verbeteren Of om welke andere reden wordt de aanvrage gedaan? neen. neen. voor betaling der koopsom. 12. Welk bedrijf wordt er op uitgeoefend? Zijn de goederen verhuurd? Wie is de huurder? Voor welke som? Voor hoelang? Bestaat er eene schriftelijke huurovereenkomst? landbouwbedrijf, neen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1912 | | pagina 2