vullen den naam van de plaats, waar de Boeren leenbank gevestigd is) en als zoodanig dien rechts persoon vertegenwoordigend, ter andere zijde; verklareneerstgemelde in betaling te hebben aangenomen van laatstgenoemden, die verklaren in hun vermelde hoedanigheid betaald te hebben, een bedrag van (in te vullen het bedrag der schuld) en zulks ter voldoening eener vordering welke eerstgemelde (in te vullen den naam van den schuldeischer), heeft ten laste van - (in te vullen den naam van den schuldenaar), oorspronke lijk groot (in te vullen het bedrag der hypotheek) schuldig beleden bij acte verleden voor Notaris(in te vullen den naam van den Notaris, die de hypotheekacte maakte) te (in te vullen de woonplaats van dezen notaris) den (in te vullen den datum der hypotheekacte), inge schreven ten kantore der hypotheken te den (in te vullen den datum der inschrijving) N°en rentende op den van ieder jaar vier ten honderd, tot zekerheid van welke vordering bij gemelde acte is verbonden een (in te vullen de belaste eigendommen), gelegen te in sectieN° samen groot (in te vullen de grootte in H.A., A. en c.A.) alsmede verklaart eerstgenoemde (in te vullen den naam van den schuldeischer) uitdrukkelijk de genoemde Boerenleenbank te (in te vullen den naam van de plaats waar de Boerenleenbank gevestigd is) gelijk tijdig met deze betaling te subrogeeren en te doen treden in de rechten, rechtsvorderingen, voorrechten en hypotheken, welke hij ten laste van genoemden schuldenaar heeft, hetgeen door de contractanten ter andere ten behoeve der gemelde Boerenleen bank te weder wordt aan genomen. Voorts verklaart de bovengenoemde schuldenaar door medeonderteekening dezes die overdracht dezer te zijn laste bestaande vordering te erkenen overeenkomstig de wet met al hare rechtsgevolgen. Ten slotte wordt tusschen voornoemden schulde naar en voornoemde Boerenleenbank overeenge komen, dat de hypothecaire schuld, wat daarom trent ook in de oorspronkelijke acte mocht zijn bepaald, steeds kan worden teruggeëischt, mits een maand te voren opkondiging aan den schuldenaar worde gedaan. Aldus gedaan teden Het Bestuur voornoemd: (Handteekening van den vroegeren schuldeischer) De schuldenaar voornoemd (Handteekening). REKENING EN BALANS 1911. Op de algemeene vergadering van 10 Juni j.1. werd ons door eenige kassiers verzocht hun Boerenleenbank spoedig te inspecteeren, wijl hun rekening en balans over 1911 nog niet zijn opge maakt. Wij zullen natuurlijk gaarne aan deze verzoeken voldoen. Toch kunnen wij niet nalaten er op te wijzen, dat reeds herhaalde malen in de „Mededeelingen" gezegd is, dat kassiers, die er niet in kunnen slagen hun rekening en balans zelf op te maken, maar even een briefje behoeven te schrijven, om de gewone jaarlijksche inspectie zoo spoedig mogelijk te zien plaats hebben. Gemakkelijker kan het toch niet! Omstreeks 1 Mei moet de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden worden, waarop de rekening en balans ter goedkeuring moeten worden aangeboden. Te voren moeten zij door Bestuur en Raad van Toezicht zijn onderzocht. Deze bepalingen moeten worden nageleefd zoo goed als alle andere. We willen nu nog eens zeggen, dat elk kassier, wiens rekening en balans nog niet in orde zijn, goed doet ons zoodra mogelijk om inspectie te vragen. De inspectie wordt dan spoedig gehouden. Wij zullen haar niet als een buitengewone inspectie beschouwen. Zij is dus kosteloos. VOLMACHTEN ALGEMEENE VERGADERING DER PLAATSELIJKE BOERENLEENBANKEN. Men vraagt ons of elk lid eener Boerenleenbank het recht heeft een medelid te machtigen hem op de algemeene vergadering der Boerenleenbank te vertegenwoordigen en namens hem een stem uit te brengen. Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden. Mannelijke leden moeten zelf ter vergadering komen. Vrouwelijke leden en vereenigingen zenden een gemachtigde. Het is natnurlijk aan te bevelen, dat men een schriftelijke volmacht vordert. Ook dient er op gelet te worden, dat één persoon [i maar als gemachtigde van één lid kan optreden. Niemand mag dus meer dan twee stemmen uit brengen één voor zich zelf en één voor het I vrouwelijk lid of de vereeniging, door hem ver- Ij tegenwoordigd. 44 (Handteekening van alle Bestuursleden.) Roermondsche Stc ndrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1912 | | pagina 4