worden toegezegd, opdat de betrokken persoon niet worde teleurgesteld. Zeker is het dus ver keerd eerst de gelden uit te betalen en daarna toestemming te vragen. Hierdoor toch worden zoowel het Bestuur der Boerenleenbank als de aanvrager aan groote onaangenaamheden bloot gesteld. UITTREKSELS GROOTBOEK II EN III. Het komt dikwijls voor, dat het wenschelijk is te Eindhoven te kunnen nagaan hoe de voor schotten en hypotheken eener Boerenleenbank verminderen. Wijl dit noch uit de rekening en balans, noch uit de inspectie-rapporten voldoende kan blijken, wordt den Boerenleenbanken dringend verzocht voortaan ook een afschrift der uittreksels van de Grootboeken II en III ter Coöp. Centr. Boerenleenbank in te zenden. Het uittreksel van Grootboek I behoeft niet gezonden te worden. De Boerenleenbanken, die nog niets zonden, ge lieven ons dus afschriften te doen toekomen van de rekening, balans en de uittreksels Grootboek 11 en III over 1911. Van de Boerenleenbanken, die de rekening en balans reeds inzonden, venvachten wij alleen nog genoemde uittreksels. Men verzuime a. U. b. niet den naam der Boerenleenbank ook op de uittreksels te vermelden. VOORZICHTIGHEID Den laatsten tijd gebeurde het nu en dan, dat voorschotnemers van Boerenleenbanken in staat van faillissement werden verklaard. Al vloeiden hier nog geene verliezen voor de Boerenleenban ken uit voort, toch achten wij het raadzaam tot voorzichtigheid aan te sporen. Onze Besturen behoeven niet bang te zijn bij het verleenen van voorschotten, maar zij moeten voorzichtig wezen. Dat een oppassende landbouwer failliet wordt ver klaard, komt haast nooit voor. Het is verkeerd iemand nog een voorschot te geven als men te voren weet, dat de man toch niet meer te redden is en de borg dus naar alle waarschijnlijkheid het geld zal moeten terugbetalen. Vooral echter bij zoogenaamde „gemengde bedrij ven" moet men dubbel op zijn hoede zijn. Een timmerman bv., die tevens het landbouwbedrijf uitoefent, mag geen voorschot van de Boerenleen bank ontvangen, als het geld niet ten bate van zijn boerenbedrijf wordt aangewend. Hij moet, evenals elk aanvrager, het doel der leening opgeven en het Bestuur moet ook werke lijk nagaan, of het geld voor dit doel wordt aan gewend. BEWAREN DER „MEDEDEELINGEN". Bij sommige Boerenleenbanken worden de „Mededeelingen" niet behoorlijk bewaard. Het is toch nuttig, dat de blaadjes bij elkander blijven, opdat men ze steeds kan raadplegen, als men omtrent het een of ander punt ingelicht wil worden. Wij herinneren er daarom aan, dat bij ons porte feuilles verkrijgbaar zijn voor het bewaren der „Mededeelingen", tegen 30 cents per stuk. Zij kunnen op kosten der Boerenleenbank besteld worden. REKENING EN BALANS 1911. Reeds van eenige kassiers ontvingen wij bericht, dat zij er niet in kunnen slagen de rekening en balans over 1911 zelf op te maken. Hun Boe renleenbanken zijn nu reeds geïnspecteerd en de Inspecteur maakte de rekening en balans voor hen op, of wel de inspectie zal binnen enkele dagen plaats hebben. Wij vermoeden echter, dat er nog wel meer kassiers zijn, die hun rekening en balans niet in orde kunnen krijgen. Dat zij zich toch gerust wenden tot den Hoofdinspecteur! De gewone jaarlijksche inspectie heeft dan spoedig plaats. Er dient toch naar gestreefd te worden de statuten stipt na te leven en deze schrijven voor, dat de algemeene vergadering omstreeks 1 Mei gehouden moet worden. Blijven bedoelde Kassiers het stil zwijgen bewaren, dan wordt hun Boerenleenbank misschien eerst in December geïnspecteerd en het gevaar is groot, dat rekening en balans over 1911 niet eens meer in 1912 door de algemeene ver gadering kunnen worden goedgekeurd. Het spreekt van zelf, dat ook bestuursleden en leden van den Raad van Toezicht, die weten, dat de rekening en balans hunner Boerenleenbank niet door den Kassier kunnen worden opgemaakt, de gewone jaarlijksche inspectie kunnen aanvragen. Maar men denke er aan, dat het wenschelijk is ons het verzoek zoo spoedig mogelijk te doen toekomen, wil men niet teleurgesteld worden in het tijdstip, waarop de inspectie plaats heeft. 40 Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1912 | | pagina 4