MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. BOERENLEENBANKEN. Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" verscheen, waren bij de Coöp. Centr. Boeren leenbank 317 Boerenleenbanken aangesloten. Sedert dien tijd is haar aantal gestegen tot 327. De volgende 10 Boerenleenbanken zijn toege treden Weil (L Mariaheide (N.-Br.), Boxtel (N.Br.), Oirlo (L.), Moergestel (N.-Br.), St. Geertruiden- berg (N.-Br.), Zeeland (N.-Br.), Malden (Geld.), Wintelré (N.-Br.) en Lopik (U.). INSPECTIE. De uitbreiding van het aantal Boerenleenbanken j maakte versterking der Inspectie noodzakelijk. De f Raad van Toezicht der Coöp. Centr. Boeren- leenbank heeft daarom tot Adjunct-Inspecteur benoemd den Heer P. M. van Gemert te Eind- 1 hoven. De Heer Van Gemert, die eenige jaren ten kantore der Coöp. Centr. Boerenleenbank werkzaam was en van 1 Juli 1911 tot I januari 1912 ten kantore der Inspectie, is met ingang van laatst genoemden datum als Adjunct-Inspecteur in dienst getreden. De Adjunct-Inspecteur, de Heer A. M. Ie Louxjr., is op 1 Januari 1912 tot Inspecteur bevorderd. DE ALGEMEENE VERGADERING VAN DE BOERENLEENBANK. Nu de tijd voor het houden der gewone jaar- lijksche algemeene vergadering onzer Boerenleen banken weer daar is (art. 38 der statuten luidt: „Eene algemeene vergadering wordt telken jare omtrent den eersten Mei gehouden.") willen wij er eens op wijzen, dat het van veel belang is deze vergadering ook stipt volgens de voorschriften te doen plaats hebben. De Huishoudelijke Reglementen der Boerenleen banken bepalen, hoe de vergadering moet worden bekend gemaakt. Meestal moeten den leden acht dagen te voren oproepingsbriefjes worden toege zonden. Men denke er vooral aan, dat de te behan delen onderwerpen, krachtens art. 40 der statuten, bij de oproeping in het kort moeten worden medegedeeld. Het is dus niet voldoende, dat de punten van behandeling eerst op de vergadering zelf door den Voorzitter worden medegedeeld. Wordt op een algemeene vergadering een besluit genomen over een onderwerp, dat niet bij de oproeping is medegedeeld, dan is het slechts van kracht als 3/4 van alle leden der Boerenleenbank zich er vóór verklaarden. Men lette hier goed op! 3A van alle leden der Boerenleenbank, niet3 '4 van de leden der algemeene vergadering. Zulk een besluit kan dus in geen geval worden genomen, als niet minstens 3 4 van de leden der Boerenleen banken ter vergadering aanwezig zijn. En dan nog moeten 3/4 van alle leden vóór stemmen, 't Is dus ongetwijfeld het best de onderwerpen behoorlijk bij de oproeping bekend te maken. Voorts denke men er aan, dat ook op de alge meene vergadering, die volgens de voorschriften is opgeroepen, geene besluiten genomen kunnen worden als niet minstens de helft der leden van de Boerenleenbank aanwezig is. Mocht de helft der leden niet bij elkander komen, dan kan men de aanwezigen gerust naar huis laten gaan, want de vergadering kan niets doen. Het behoeft dus niet gezegd te worden, dat het voor een goede werking der Boerenleenbank van veel belang is, dat de leden trouw ter vergadering komen. Om hen daartoe aan te sporen bepaalt het Huishou- lijk Reglement der Boerenleenbank eene boete, die door alle afwezigen, die zonder geldige en tijdig opgegeven reden de vergadering verzuimden, betaald moet worden, 't Is dringend noodig, dat deze boeten stipt worden geïnd. Zoodra hiermede de hand wordt gelicht, ziet men het aantal leden, dat de algemeene vergadering komt bijwonen, geregeld kleiner worden en het zal niet lang duren, of de opkomst is zóó gering, dat de vergadering geene besluiten kan nemen. Om de afwezigen te kennen moet men de presentielijst gebruiken. De namen van alle leden worden duidelijk afgeroepen en de afwezigen wor den aangeteekend, opdat men wete wie boete moeten betalen en wie niet. Ook zij er aan herinnerd, dat voor alle be sluiten eene volstrekte meerderheid van stemmen noodig is en over personen, dus ook bij gewone periodieke aftredingen, met gesloten briefjes moet worden gestemd. Heeft een Boerenleenbank dus 100 leden, dan moeten minstens 50 ter vergadering aanwezig zijn, wil deze besluiten kunnen nemen. (Telt de Boe renleenbank 101 leden, dan moeten 51 leden aanwezig zijn). De 50 leden nemen deel aan de stemming. Er worden dus 50 stemmen uitgebracht. Laat ons aannemen, dat 1 briefje onleesbaar is, dat op een ander twee namen zijn ingevuld, terwijl er slechts voor één persoon gestemd moet worden en dat 2 briefjes blanco zijn. Hoeveel stemmen zijn dan van onwaarde Twee, want blanco stemmen zijn geldig. We krijgen dan April 1912. N°. 10.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1912 | | pagina 1