Gewone enveloppen moeten aldus worden gelakt 9 II II 0 Ook wijzen wij er op, dat het lakken steeds met denzelfden lakstempel moet geschieden, nooit met een geldstuk. Elke Boerenleenbank dient zulk eenen lakstempel in eigendom te hebben, waarop b.v. de letters BLB (boerenleenbank) en de begin letter van den naam der plaats kunnen voorkomen. FORMULIER I. Formulier I., dat den Boerenleenbanken elke maand, uitgezonderd December, wordt toegezon den, en dat gehecht is aan het afschrift van de maandrekening, die elke Boerenleenbank even eens krijgt, geeft aan de eene zijde de eindcijfers der rekening van de afgeloopen maand. Na op de maandelijksche vergadering het Dagboek met Grootboek 111 vergeleken te hebben, moet het Bestuur nagaan of de maandrekening door de Coöp. Centr. Boerenleenbank toegezonden, over eenkomt met de rekening der Coöp. Centr. Boe renleenbank. Is dit zoo en worden ook de getallen, op formu lier I. ingevuld, juist bevonden, dan dient dit formulier door den Directeur en een Bestuurslid onderteekend, van de maandrekening afgescheurd en zoodra mogelijk ter Coöp. Centr. Boerenleen bank ingezonden te worden. Te voren vult men echter aan de andere zijde de eindtellingen in, welke het Dagboek over de afgeloopen maand in de kolommen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 aangeeft. WIJZIGING DER LEDENLIJST. Tegelijk met de maandrekening en formulier I. ontvangen de Boerenleenbanken ook een formulier waarop aan den eenen kant de nieuwe leden moeten opgegeven worden, aan den anderen kant de uittredingen. Dit formulier wordt tegelijk met formulier I. aan de Coöp. Centr. Boerenleenbank terugge zondenook al hebben er geene wijzigingen der ledenlijst plaats gehad. In dit geval schrijft men er eenvoudig het woord „onveranderd" op. Men verzuime vooral niet op het formulier den naam der Boerenleenbank in te vullen en het nummer,, waaronder de betrokken personen hunne hand- teekeningen in het ledenregister plaatsen. Bij voorbeeld aldus (Voorzijde van het formulier). 116. A. P. Jansen Jzn. Gewoon lid. 3 Febr. 1912. 117. C. van den Berg. id. id. 3 id. 1912. 118. H. Hendrik. id. id. 3 id. 1912. (Achterzijde van het formulier). 17. J. Meier. Onderdirecteur. Overleden 12 Fe bruari 1912. 85. B. Willems Sr. Gewoon lid. Verhuisd 7 Fe bruari 1912. 91. E. Blok. Gewoon lid. Vrijwillig uitgetreden 17 Februari 1912. Soms ontmoet men ledenregisters, waarin van vele uittredingen niet voldoende aanteekening is. gehouden. Van elke uittreding moeten de oorzaak en de juiste dag worden opgeteekend op de rech terbladzijde van het ledenregister, tegenover de toetreding. Het ledenregister wordt het gemakkelijkst bijge houden, als op elke maandelijksche Bestuursver gadering een der aanwezigen langzaam en duidelijk de namen voorleest van alle leden, die in het register staan. Hooren de anderen toe en wordt de naam voorgelezen van iemand, die sedert de vorige maand overleden of verhuisd is, dan is het bijna onmogelijk, dat niemand zich dit herinnert. Mocht hier en daar bij sommige uittredingen J de juiste dag nog niet zijn ingevuld, dan gelieven de Kassiers even op het gemeentehuis de noodige inlichtingen te gaan inwinnen. REKENING EN BALANS 1911. Wellicht kunnen sommige kassiers, ondanks alle moeite, welke zij zich getroosten, er niet in slagen, de rekening en balans over 1911 op te maken. Wij verzoeken hun dringend dit dan te melden, opdat we de inspectie over hunne Boerenleen banken zoodra mogelijk kunnen houden. Volgens de Statuten immers (art. 30 punt 6), moet de Kassier vóór den eersten April de reke ning en balans kant en klaar aan den Directeur voorleggen. Wij rekenen er evenwel op, dat minstens alle rekeningen der Grootboeken I en II door de kassiers zelf worden opgemaakt en de uittreksels dier Grootboeken door hen zelf worden opge maakt en opgeteld Vooral dient de kassier, alvorens hij bij de Inspectie aanklopt, ernstig beproeven zelf de reke ning en balans op te maken. 36 Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1912 | | pagina 4