HET ONDERTEEKENEN VAN SCHULD BEKENTENISSEN EN CONTRACTEN VOOR LOOPENDE REKENING. Wanneer aan een lid een voorschot of crediet in loopende rekening is toegestaan, behoort het tot de taak van den kassier voor de invulling van de schuldbekentenis of van het contract zorg te dragen. Bij die invulling ziet hij er nauwkeurig op toe, dat juist die bepalingen worden opgenomen, welke het Bestuur op zijne vergadering heeft vastgesteld. Heeft het Bestuur b.v. bepaald, dat elk jaar 25 gld. moet worden afgelost, dan mag de kassier niet 24 gld. invullen. Nam het Bestuur genoegen met J. Jansen als borg, dan mag de kassier niet zeggen, dat zijn broer P. Jansen ook goed is. Een voor schot, door toedoen van den kassier uitgegeven onder andere voorwaarden dan door het Bestuur zijn vastgesteld, komt voor de persoonlijke ver antwoordelijkheid van den Kassier. Is de invulling gereed, dan moet de ondertee- kening plaats hebben. Het best is, dat schulde naar en borg ten huize van den kassier komen teekenen. Dit gebeurt ook meestal. Een enkelen keer komt het voor, dat de kassier persoonlijk den borg de schuldbekentenis of het contract ter onderteekening gaat aanbieden. Dit is natuurlijk ook goed. In geen geval moet de kassier de schuldbekentenis of het contract meegeven aan den leener, opdat deze zorge voor onderteekening door den borg. Het zou n.1. misschien kunnen gebeu ren, dat de borg zelf dan niet teekent, maar dat zijn naam door een ander onder de schuldbeken tenis of het contract wordt geplaatst. Het behoeft niet gezegd te worden, dat in zulk geval van geen borgstelling sprake is. De kassier moet dus de zekerheid hebben, dat zoowel schuldenaar als borg persoonlijk hun handteekening plaatsen. Dit ge beurt het gemakkelijkst door te laten teekenen in tegenwoordigheid van den kassier. Woont de borg buiten de gemeente, dan moet zijne handteekening door den Burgemeester zijner gemeente gelegali seerd (voor echt erkend) worden, als hij althans niet teekent in tegenwoordigheid van den kassier In geen geval mag de kassier iets uitbetalen als de schuldbekentenis of het contract nog niet, inge vuld en van de noodige handteekeningen voorzien, te zijnen kantore berust. WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN. De Raad van Toezicht en het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank hebben de Heeren Mr. Th. Aquarius, President van den Raad van Toezicht, Rector Th. van der Marck, Geestelijk Adviseur en L. Deckers, Hoofdinspecteur, benoemd tot leden van de Commissie, die zal nagaan welke wijzigingen in Statuten en Reglementen van de Coöp. Centr. Boerenleenbank en de plaatselijke Boerenleen banken dienen te worden aangebracht. Vele beheerders zullen nu en dan punten ont moet hebben, die zij gaarne veranderd zagen. Wij noodigen hen dringend uit hunne voorstellen zoodra mogelijk bij laatstgemeld Commissielid in te dienen. De werkzaamheden der Commissie hebben reeds een aanvang genomen. BOERENLEENBANKEN. Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" verscheen, waren bij de Coöp. Centr. Boeren leenbank 305 Boerenleenbanken aangesloten. Sedert dien tijd is haar aantal gestegen tot 309. De volgende 4 Boerenleenbanken zijn toegetreden Kaatsheuvel (N.-Br.), Lattrop (O.), Ootmarsum (O.), en Varik (Geld.). LEERGANGEN. 28 en 29 December a.s. zal te Boxtel ten huize van den heer F. J. van den Meerendonk een leer gang gegeven worden in het beheer der Boeren leenbanken. Uitgenoodigd zijn de Boerenleen banken van Berkel (N.-Br.), Best, Boekei, Dinther, de Eerde, Goirle, Haaren, Kaatsheuvel, Liempde, Loon-op-Zand, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Tilburg, Uden, Udenhout, Veghel, Volkel, Vorsten- bosch en Zijtaart In de eerste helft van Januari zal een leergang gegeven worden te Maastricht voor de Boeren leenbanken van Berg en Terblijt, Bocholtz, Bunde, Caberg, Cadier en Keer, Eijsden, Eijs-Wittem, Gronsveld, Heer, Klimmen, Margraten, Mechelen- Wittem, Meerssen, Mheer, St. Pieter, Reijmerstok, Schin op Geulle, Simpelveld, Ulestraten, Vijlen, Wilré Oud-Vroenhoven en Wijlré. In de tweede helft van Januari zal een leergang gegeven worden te Amsterdam voor de Boeren leenbanken van Abcoude, Grootebroek, Houtrak- polder, Montfoort, Mijdrecht, Schoten, Spaarnwoude en IJsselstein. VERBETERINGEN. In de laatste zinsnede van het eerste artikel var» No. 6 der „Mededeelingen" staat: „Groote vreugde verschafte de mededeeling enz."' Deze zin moet luiden „Groote vreugde verschafte de mededeeling, dat er wederom samenwerking en eenheid is gekomen tusschen den Nederlandschen Boerenbond en de Coöp. Centr. Boerenleenbank." Deze verbetering is noodig, opdat niet de indruk gevestigd worde, dat de vrede tusschen den Noord- brabantschen Boerenbond en de Coöp. Centr. Boerenleenbank ooit verstoord was. Op regel 8 van onder in het artikel „Vreemd geld" in no. 7 der „Mededeelingen" staat: „ƒ125. Dit moet zijn: „ƒ125.16." 32 Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1911 | | pagina 4