In ons voorbeeld, haaltjansen 15Januari ƒ500. Het nieuwe jaar werd begonnen met een schuld- of debetsaldo van 1.250,75. 15 Januari boekt de Kassier de 500.door Jansen gehaald, onder het bedrag van 1.250,75. De twee bedragen worden opgeteld, waarna blijkt, dat thans het debetsaldo 1.750,75 groot is. Hoe lang is het saldo 1.250,75 onveranderd gebleven? Van het begin des jaars tot en met 15Januari, dus 15 volle dagen. (ljan. wordt natuurlijk meegerekend.) Achter het saldo 1.250,75 wordt nu het getal 15 geplaatst, waardoor men aangeeft, dat Jansen over 1.250,75 gedurende 15 dagen rente vergoeden moet. De letters D (debet), in kolom 7, geven aan, dat de saldo's waarvoor zij staan, debetsaldo's of schuldsaldo's van Jansen zijn en dat de andere bedragen, waarvoor zij staan, geldsommen zijn, waarmede Jansens schuld vermeerderd, of zijn te goed verminderd is. De letters C (credit) geven aan, dat de saldo's, waarvoor zij staan, creditsaldo's of tegoedsaldo's van Jansen zijn en dat de andere bedragen, waarvoor zij staan, geldsommen zijn, waarmede het tegoed van Jansen vermeerdert of zijn schuld vermindert. Zoodra men het getal dagen in kolom 9 achter een saldo heeft ingevuld, wordt het aantal rentegetallen uitgerekend. Men vindt dit door het aantal guldens van het saldo met het aantal dagen te vermenig vuldigen en van de uitkomst de laatste twee cijfers weg te laten. 15 X 1250 18750. Het rentegetal, achter het eerste saldo te boeken, is dus 187. Waarom de rentegetallen aldus berekend moeten worden, kan men lezen in de „Handleiding" blz. 9396. De verklaring, die daar gegeven wordt, is zeer duidelijk en volkomen juist. Hebben de rentegetallen betrekking op een Voorbeeld van tegenwoordig Naam en Woonplaats: A. JANSEN, Zeelst. Borgstelling: P. VAN VEEN, Zeelst. We zien, dat zoowel links als rechts de rente getallen berekend worden van den dag der hande ling af, tot 31 December. Nemen wij de linker zijde. Men berekent daar achtereenvolgens de rentegetallen voor 1.250.75 van 1 Januari tot 31 December, 4.500 500.van 15 Januari tot 31 December, 1.725 100.van 1 Juni tot 31 December, 209 2.500.van 18 Sept. tot 31 December, 2.550 en zegt dan ten slotteer zijn dus 8984 debet- rentegetallen. Dit nu, is in vele gevallen onjuist. Het is n.1. lang niet zeker, dat het lid al die bedragen het heele jaar schuldig blijft. Hij kan ten eerste een deel aflossen, ten tweede meer brengen, dan hij gehaald heeft, dus te goed maken. Doet hij niets anders dan aflossen, dan zou men kunnen volstaan met hetgeen volgens de oude wijze gebeurdehet totaal der rentegetallen van rechts aftrekken van dat van de rentegetallen van links en het verschil deelen door 90. Maar in ons voorbeeld komt er een oogenblik, 30 Nummer van het ledenregister26. Form. 4. Onderwerp. Door de Boeren- leenb. uitgegeven. 4 5 Provisie Renten berekend 6 i Kapitaal, en kosten van tot getal i 8en ten. Cld. Ct. Gld. Ct. 8 9 10 da- Rente- Bedrag. Gld. ct. Aanmer kingen. 1910 Jan. 1 Jan. 15 Juni 1 Sept. 18 Dec. 31 Dec. 31 Dec. 31 Saldo Contanten Rente (1849 90) X f 1. Provisie 1ljt°lo van f 3100. Saldo kapitaal 125075 500 100 2500 2054 388 10058 Vi 31/12 360 4500 15/i 31/ia 345 1725 Ve 12 209 209 18/9 3I/12 102 2550 447575 8984

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1911 | | pagina 2