MEDEDEEUNGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. December 1911. N°. 8. DE STAFFELMETHODE. Bij de inspectiën van 1910 en 1911 is aan de kassiers van Boerenleenbanken, die leden hebben, welke met haar in loopende rekening staan, reeds gezegd, dat de wijze, waarop volgens de „Hand leiding" de rente gevonden wordt, die men in loopende rekening te vorderen of te vergoeden heeft, niet juist is. Nu de zaak aldus is voor bereid, heeft de Coöp. Centr. Boerenleenbank een nieuw Grootboek III ingevoerd, dat voor de z.g. „Staffelmethode" is ingericht. Met ingang van I Januari 1912 dient het voor alle loopende reke ningen met leden gebruikt te worden. Wij hopen dat de Kassiers het nieuwe Grootboek tijdig bij ons zullen aanvragen. Het thans in gebruik zijnde Grootboek III kan blijven dienst doen voor de rekeningen „Coöp. Centr. Boerenleenbank", „Aan deden", „Meubilair", „Reservefonds", enz. Is het vol, dan worden ook deze rekeningen verder in het nieuwe Grootboek III geboekt. In het oude Grootboek III boekt de Kassier de gelden, die hij uitgeeft, op de linker-, die, welke hij ontvangt, op de rechterbladzijde. In het nieuwe Grootboek III worden de ontvangsten en uitgaven alle onder elkander geboekt en men gaat de rechterbladzijde eener rekening eerst gebruiken, als de linker is volgewerkt. De Boerenleenbank vordert voor het geld, dat het lid in loopende rekening schuldig is, meer rente, dan zij vergoedt voor het geld, dat het lid tegoed heeft. Willen wij op het einde des jaars met juistheid de rente kunnen vastste'len, die de Boerenleenbank te vorderen of te vergoeden heeft, dan moeten wij dus nagaan over welke bedragen en gedurenden welken tijd de rente gevorderd of vergoed moet worden. Van daar, dat men bij de Staffelmethode, telkens als het lid geld brengt of haalt, het saldo der rekening vaststelt. Voorbeeld van Staffelmethode: 5.* •V» *h I8/» c c c c Nummer van het ledenregister 26. Naam en woonplaats A. JANSEN, Zf.elst. Borgstellino P. VAN VEEN, Zeelst. Form. 4. CREDIET 3000. Vastgesteld op 15 September 1909. credit 3 °/0 Rentevoet voor - debet 4 °/o Provisie '/s <o over de uitgaven der bank. Bedragen Rentegetallen c8 r* 0 -é-i Datum. J3 "cd C W) C cd 3 <u 2 Onderwerp. Uit de Boerenleen bank ontvangen. Door de Boerenleen bank ontvangen Debet Credi Saldo. Dagei Debet. Credit. Bemerkingen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1910 Januari 1 15 Vi 15/. Saldo Contanten 500 D D 1250 500 75 15 187 Mei 24 2000 D C 1750 2000 75 129 2257 Juni 1 100 C D 249 100 25 7 17 Juli 28 1575 75 C C 149 1575 25 75 57 84 Septemb. 18 2500 C D 1725 2500 50 862 November 11 "/n 900 D C 775 900 53 410 Rente debet 3100 4475 75 C 125 49 61 (2854 90) X 1 U 31 /I 360 2854 (2854 90) X 1 31.71 1024 Rente credit (1024: 120) X 1. 93 8 29 53 (1024: 120) X 1 8.53 Provisie debet i/80/o van ƒ3100.- D 101 3 82 88 Saldo 97 94

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1911 | | pagina 1