MEDEDEEUNGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. Augustus 1911. N°. 6. HET 12' 2-JARIG FEEST. 26 Juni j.1. had de gewone jaarlijksche algemeene vergadering der Coöp. Centrale Boerenleenbank plaats. Ditmaal droeg zij een feestelijk karakter, omdat het den 24s,en Juni 12' 2jaargeledenwas.dat de Centrale werd gesticht. Bijna alle Boeren leenbanken hadden een afgevaardigde gezonden. Ook Raad van Toezicht, Bestuur, Adviseurs, Direc teur, Inspecteurs en kantoorpersoneel der Coöp. Centr. Boerenleenbank waren allen aanwezig. Behalve dezen woonden tal van eeregasten de vergadering bijZijne Excellentie de Minister van Landbouw A. S. Talma, de oud-leden van Raad van Toezicht en Bestuur der Coöp Centr. Boeren leenbank, de Commissarissen der Boeren-Hypo- theekbank, vertegenwoordigers van de Coöp. Centr. Chr. Boerenleenbank te Alkmaar; van den Lim- burgschen Landbouwbondvan de Genossenschafts- bank voor Rheinpreussenvan den Internationalen Bund der landwirtschaftlichen Genossenschaften van het Reichsverband der deutschen landwirt schaftlichen Genossenschaften; van de landliche Zentral Kasse te Munster i. W.van de Belgische Middencredietkas te Leuven. Voorts verschillende I overheidspersonen en mannen, die zich in een of ander opzicht jegens de Coöp. Centr. Boeren leenbank verdienstelijk hebben gemaakt. In het officieel verslag der vergadering, dat dezer dagen verschijnt, zijn allen vermeld. Onmiddellijk nadat de Minister, ondereen dave rend handgeklap der aanwezigen, ter vergadering was gekomen, werd hij door den Voorzitter van den Raad van Toezicht, Mr. Aquarius, welkom geheeten en het antwoord van Zijne Excellentie gaf een duidelijk bewijs van de sympathie, die het werk der Boerenleenbanken bij de Regeering heeft. Groot was de geestdrift toen Zijne Excel lentie namens Hare Majesteit de Koningin het ridderkruis van de Oranje-Nassau-orde overhan digde aan de Heeren Pijls, die sedert de oprichting onafgebroken deel uitmaakte van den Raad van Toezicht en Mr. Truijen, rechtskundig adviseur. Niet minder indruk maakte de aanbieding van een prachtig bronzen beeld, voorstellende een maaienden landman, aan den Voorzitter van het Bestuur, den Heer Van den Heuvel, die reeds vroeger, ook wegens zijn arbeid in het belang van het landbouwcredietwezen, het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw verwierf. Na de vergadering begaven allen zich naar het nieuwe bankgebouw, waar Minister Talma een marmeren gedenksteen onthulde, die het volgende inschrift draagt „Den 26 Juli 1911 heeft Zijne Excellentie A. S. Talma, Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, in tegenwoordigheid van de afgevaardigden der aangesloten Boerenleenbanken dezen steen geplaatst, ter herinnering aan de viering van het 12' 2-jarig bestaan der Coöperatieve Centrale Boe renleenbank, toen, onder Gods milden zegen, de voorspoedige groei dezer instelling de stichting van een ruimeren bouw vereischte." Toen deze plechtigheid was geëindigd toog men naar het gebouw van den R. K. Volksbond, waar een gemeenschappelijk feestmaaltijd plaats had, opgeluisterd door strijkmuziek. Het zou ons te ver voeren alle redevoeringen te vermelden, die aan tafel gehouden werden. Wij bepalen ons tot de mededeeling, dat de Heer Van den Heuvel sprak op H. M. de Koningin de Heer Koenraadt op den Minister van Landbouw; den Heer Jan Truijen op den Directeur-Generaal van Landbouw, die door ambtsbezigheden helaas verhinderd was aan het feest deel te nemen. Ook hier verwijzen wij naar het officieel verslag. Groote vreugde verschafte de mededeeling, dat er wederom samenwerking en eenheid is gekomen tusschen den Nederlandschen en Noord-Brabant- schen Boerenbond en de Coöp. Centrale Boeren leenbank. Maar behalve dezen vrede danken wij aan het feest een verhoogden ijver en een ver nieuwd enthousiasme bij de deelnemers voor de zaak, die zij dienen. Zoo is de hoop gewettigd, dat de dag van 26 Juni 1911 er een geweest is van groot belang voor ons Christelijk landbouw credietwezen BOERENLEENBANKEN. Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" verscheen, waren bij de Coöp. Centr. Boeren leenbank 294 Boerenleenbanken aangesloten. Sedert dien tijd is haar aantal gestegen tot 302. De vol gende 8 Boerenleenbanken zijn toegetreden Slagharen (O.), Vlijmen (N.-B.), Hoensbroek(L.), Horst (L.), Heumen (Geld.), Asten (N.-B.), Reeu- wijk (Z.-H.) en Strijp (N.B.) HERBENOEMINGEN. In de artikelen 21 en 31 der Statuten van onze Boerenleenbanken is de aftreding van Bestuur en l) De Voorzitters van den Nederlandschen en den Noord- Brabantschen Christelijken Boerenbond zonden bericht van verhindering.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1911 | | pagina 1