19 kolommen 8 en 13 van het Dagboek. Men moet echter nagaan of het dezelfde zijn als die van de rekening „Centrale Bank." Heeft men het bovenstaande goed begrepen, dan zal het gemakkelijk zijn, ook de boeking der bij geschreven rente op aandeelen te vatten. Wanneer de Centrale Bank aan eene Boeren leenbank mededeelt, dat op haar aandeelenrekening b.v. 0.86 is bijgeschreven als rente-vergoeding over het afgeloopen jaar, dan wil dat zeggen, dat het te goed van die Boerenleenbank ophaaraan- dee'enrekening, die door de Centrale Bank wordt aangehouden, 0.86 grooter is geworden. Deze aandeelenrekening moet overeenkomen met de rekening „Aandeelen", die de Boerenleen bank in haar Grootboek III heeft en dit zal zoo zijn, wanneer men de 0.86 op de linkerbladzijde van deze laatste rekening boekt, in kolom 5. Daar straks zagen wij, dat de bedragen van alle rekeningen, die in Grootboek III voorkomen, moeten terug te vinden zijn in de kolommen 8 en 13 van het Dagboek. Alle bedragen, die in kolom 13 staan, hebben de schuld der Leenbank verminderd of een te goed gevormd. Het te goed der f0.86 rente hoort dus ook in kolom 13 thuis en van zelf ook in de totaal-kolom 10. De boeking in de kolommen 10 en 13 alléén, zou echter niet voldoende zijn, want een bedrag, dat niet uit de kas gegaan is, kunnen wij toch niet alleen in de uitgaven boeken. We zouden dan eenkasinhoud hebben, die f o.86 grooter is, dan hij volgens het Dagboek zijn mag. Maar dit zal niet gebeuren, wanneer we de f 0.86 óók onder de ontvangsten boeken dus op de linkerbladzijde van het Dagboek. En daar de f 0.86 rente een winst vormen, moeten zij geplaatst worden in kolom 9, de winst-kolom en natuurlijk ook in de totaal-kolom 5. Na al het voorgaande zal de volgende regel duidelijk zijn: De bijgeschreven rente op aandeelen wordt ge boekt in het Dagboek in de kolommen 5, 9, 10 en 13 en in Grootboek 111op de rekening „Aan deelen", links in kolom 5. HYPOTHEKEN. Het is van het grootste belang, dat de Boerenleenbanken bij het verstrekken van gelden op hypo theek den betrokken Notaris verzoeken voor het opmaken der acte onderstaand model te gebruiken, dat door Raad van Toezicht en Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank is vastgesteld. Ontwerp eener Hypotheek-acte. Heden den compareerde voor mij notaris, resideerende te in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen de Heer (beroep) wonende te die verklaarde wegens ter leen genomen gelden verschuldigd te zijn aan de Boerenleenbank, gevestigd te eene som van Gulden, onder verbintenis van zijne zijde om van die somme jaarlijks op den 31s,en December eenen Interest te betalen groot ten honderd, eerstmaal op dien datum dezes jaars en wel pro rata en verder onder bepalingen; a. dat het kapitaal zal moeten worden terugbetaald b. dat vervroegde betaling, ook bij gedeelten, altijd geoorloofd is, c. dat ingeval twee maanden na den verschijndag de rente niet of niet ten volle is betaald, een procent meerdere rente als boete zal verschuldigd zijn, d. dat het kapitaal ten allen tijde opeischbaar zal zijn, mits de creditrice aan den debiteur eene maand bevorens opzegging doende, e. dat hetzelve daarentegen terstond en zonder eenige waarschuwing zal kunnen worden opgeëischt ten 1°. bij gebreke van prompte betaling der interessen of aflossing van het kapitaal op den ver schijndag, welk in gebreke zijn door enkel tijdsverloop zal zijn geconstateerd, ten 2°. bij niet prompte betaling der jaarlijksche assurantie-premie der verbonden vaste goederen, zullende de debiteur van deze betaling op eerste aanvrage van de zijde der creditrice moeten doen blijken, ten 3°. wanneer de debiteur in staat van faillissement mocht worden verklaard, ten 4°. de hierna te omschrijven goederen in waarde mochten verminderen, dezelve niet in behoor lijken staat mochten worden onderhouden, of door derden geheel of gedeeltelijk mochten worden in beslag genomen, ten 5°. bij niet nakoming van een of meer der na te noemen speciale bedingen. Tot zekerheid voor de restitutie van gemeld kapitaal en de betaling der daarvan te verschijnen interessen benevens de kosten, laatstgemelde begroot op honderd gulden, verklaart de comparant (dibiteur) hypothekair te verbinden

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1911 | | pagina 3