HET VERSLAG DER ALGEMEENE VERGADERING. waarop reeds dikwijls gewezen is, maar die we niettemin nogmaals onder de oogen van de be heerders onzer Boerenleenbanken willen brengen. A. Onder alle schuldbekentenissen en contracten voor loopende rekening moeten de schuldenaar en de borg ZELF het „goed voor... plaatsen en DAARONDER hunne handteekening. B.v.: goed voor twee honderd veertig gulden A. Jansen. voet twte (\on?cie vet: tia H f 3 tl F. cKoofs. B. Loopt een voorschot langer dan één jaar, dan moet op de schuldbekentenis een jaarlijksche aflossing vermeld worden. De eerste bepaling op de schuldbekentenis luidt dan b.v. aldus: i. dat het kapitaal zal moeten worden terugbe taald binnen vier jaar, terwijl elk jaar minstens zestig gulden moet worden afgelost. C. Alle voorschotten moeten door het Bestuur (al of niet onder goedkeuring van den Raad van Toezicht) worden toegestaan en dus in de notulen der bestuursvergaderingen vermeld worden. Van elk voorschot moet men daarin kunnen vinden: ten istc naam en woonplaats van schuldenaar en borg; ten 2de de grootte ten 3de het doel ten 4d' de vastgestelde aflossing. B v. Verleend aan Adriaan Janssen, alhier, met Peter Kools te Dommeloord als borg, een voor schot van f 243.tot het aankoopen van een koe en Ik ter verbetering van zijn weiland. Terug te betalen binnen 4 jaar. Elk jaar minstens f 60.aflossen. EEN NUTTIG VLUGSCHRIFT. De ondervinding leerde ons, dat het voor de meeste leden onzer Boerenleenbanken goed is, dat zij, teneinde ijverige, goede leden te blijven, nu en dan eens een opwekking ontvangen. Het is vrij wel onmogelijk elk jaar, op de algemeene verga dering, het groote nut, het doel en de werking der Boerenleenbank opnieuw uiteen te zetten Daarom meenen wij goed te doen door de aandacht eens te vestigen op een zeer mooi, zeer duidelijk en zeer goedkoop geschrift, dat onder de landbouwers, die het toch op de eerste plaats dienen te kennen, nog véél te weinig gelezen wordt. Wij bedoelen het Vlugschrift „Boerenleenbanken," uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Katholieke Sociale Actie te Leiden. Iedereen, die met het landbouwcredietwezen op de hoogte is en het vlugschrift leest, zal onmiddellijk erkennen, dat het door een bekwame hand werd geschreven. Trouwens het ijverig Centraal Bureau weet voor al zijn werken en geschriften de beste schrijvers te vinden onder de goede. IS Ongetwijfeld doen de Boerenleenbanken een ver standig werk door genoemd vlugschrift, dat (bij vooruitbetaling per postwissel) slechts één gulden per honderd kost, kosteloos onder hare leden te verspreiden en aan de nieuwe leden bij hunne toetreding uit te reiken. Een goed werk in dubbel opzicht: Zij ontwik kelen haar leden en deze hechten zich meer aan de bank, doordat zij haar beter leeren kennen zij steunen het Centraal Bureau voor de Katholieke Sociale Actie te Leiden, die schoone instelling, welke ook voor den landbouwstand reeds zooveel goeds tot stand bracht. INBRAAKVERZEKERING. Op onze laatste algemeene vergadering is er op aangedrongen, dat de Boerenleenbanken ons, met het oog op het mogelijk tot standkomen eener inbraakverzekering, eens spoedig zouden opgeven, of zij mede willen doen of niet. Waar blijven nu de antwoorden op de vragen, die de Centrale Bank al zoo lang geleden toezond Al weer dringen wij op eenigen spoed aan De Boerenleenbanken, die aan de verzekering wenschen deel te nemen, gelieven ook op te geven, hoe hoog het bedrag is, dat zij verzekerd willen hebben en ons de noodige gegevens te verstrekken, betreffende haar brandkast. (Naam van den fabri kant, van het merk, waarde van aankoop en boek waarde). Ook wordt verzocht mede te deelen of de brandkast in een bewoond of in een onbewoond pand staaf. In het Verslag der Algemeene Vergadering van 27 April 1909 komen een paar vergissingen voor, die wij bij dezen herstellen. a. Onder de niet vertegenwoordigde Boeren leenbanken zijn o.a. vermeld Schinnen en Wylré. Deze waren echter wel vertegenwoordigd en zijn dan ook onder de vertegenwoordigde Boerenleen banken vermeld. b. Onder de niet-vertegenuoordigde Boeren leenbanken werd verzu'md Schimmert te vermelden, waarvan geen afgevaardigde ter algemeene ver gadering aanwezig was. REKENINGEN EN BALANSEN. Indien er nog Kassiers zijn, die er niet in kunnen slagen de rekening cn balans over 1908 op te maken, dan kunnen zij dit mededeelen aan den Hoofdinspecteur der Centrale Bank. Hunne Boeren leenbanken worden dan zoo spoedig mogelijk ge- inspecteerd (gewone jaarlijksche inspectie) en de inspecteur zal de rekening en balans wel opmaken. De Kassiers moeten er echter voor zorgen, dat de uittreksels hunner Grootboeken vóór de inspectie geheel gereed zijn.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1909 | | pagina 3