HET ONDERTEEKENEN VAN SCHULD BEKENTENISSEN EN CONTRACTEN VOOR LOOPENDE REKENING. BOERENLEENBANKEN. 12 genoemde effecten der gemeente Amsterdam den isten Maart 1909 uitloten of door de Boerenleen- jl bank worden verkocht tegen den koers van 100 °|0. Het stuk brengt f 1000.op, maar staat geboekt voor f 1015Die bezitting van f 1015.houdt op, doordat het stuk de Boerenleenbank verlaat en de Bank krijgt er slechts f 1000.voor terug. In het Dagboek boekt de kassier echter of hij f 1015.ontvangt en onmiddellijk weer f 15. uitgeeft. De f 1015.komen op de linkerblad zijde in de kolommen 5 en 8 en de f 15.die een verlies voor de Bank vormen, op de rechter bladzijde in de kolommen 10 en 14. In Groot boek III boekt de kassier op de rekening der Effecten Amsterdam f 1015.— - op de rechterbladzijde in kolom 16. De Bank ontvangt bovendien 2 maanden rente, of f 6 67, welk bedrag in het Dagboek in de kolom men 5 en 9 en in Grootboek III rechts in kolom 21 geboekt wordt. (Geschiedde de verkoop door bemiddeling der Centrale Bank, dan had dezelfde boeking plaats, doch werd in Dagboek bovendien geboekt f 1006 67 dus de opbrengst van het stuk plus de rente in de kolommen 10 en 13, op naam der Centrale Bank en in Grootboek III, op de rekening der Centrale Bank f 1006.67, links in kolom 5). Had het stuk f 15 meer opgebracht, dan zijn boekwaarde bedroeg, dan waren deze f 1 5 geboekt in de kolommen 5 en 9 van het Dagboek en het bedrag, waarvoor de kassier de Centrale Bank moest crediteeren, indien de verkoop door dezer bemiddeling plaats had, was dan f 1.036.67. De overige boekingen bleven hetzelfde. Wetende, dat het zijn nut kan hebben, laten wij hier den inhoud volgen van het rondschrijven, dat wij in Juli 1905 aan onze Boerenleenbanken richtten Aangezien ons gebleken is, dat door de Bestuur- deren van sommige Boerenleenbanken bezwaren worden gemaakt tegen het plaatsen van het „goed voor gulden" door de onderteekenaars van schuldbekentenissen in contracten voor loopende rekening boven hunne handteekeningen, wijzen wij er nogmaals met nadruk op, dat zoo'n schuldbe kentenis of contract niet aan de eischen der wet J voldoet, wanneer het „goed voor gulden" niet wordt geplaatst. Een dienaangaand nauwkeurig ingesteld onderzoek leerde ons, dat er voor de Boerenleenbank nimmer iets nadeeligs uit kan voort vloeien, wanneer èn borgen èn schuldenaar het „goed voor gulden" plaatsen. Ook al mocht de uiterste termijn van geheele aflossing, op de schuldbekentenis bepaald, worden overschreden, ook al mocht de schuldenaar zich opzettelijk of door noodzaak niet houden aan de vastgestelde aflossingstermijnen, toch blijven de borgen de oor spronkelijk op zich genomen verantwoordelijkheid geheel behouden. Wij dringen er derhalve ten sterkste op aan, dat elke onderteekenaar (zoowel schuldenaar als borg) van een schuldbekentenis of contract voor loopende rekening persoonlijk het „goed voor gulden" boven zijne handteekening plaatst, hierbij het bedrag geheel in letters schrijvende. (B.v. goed voor twee honderd vijftig gulden.) Het is geoor loofd, dat men de woorden met potlood op de schuldbekentenis of het contract voorschrijft en er den onderteekenaar overheen laat schrijven. Ook mag men de hand van den schrijver eenigszins besturen. Tevens wijzen wij er op, dat voor schuldbeken tenissen of contracten voor loopende rekening van f 300en meer, een onderteekening met een kruisje, hetzij van den schuldenaar, hetzij van den borg, geene waarde heeft. Slechts voor bedragen van minder dan f 300mag men iemand, die niet kan schrijven, met een kruisje laten teekenen. Deze onderteekening moet echter steeds geschieden in tegenwoordigheid van twee getuigen, die de vol gende, op de schuldbekentenis of het contract voor loopende rekening te plaatsen verklaring, be- hooren te onderteekenen„Ondergeteekenden ver klaren, dat boven (neven)staand kruisje, gezet in hunne tegenwoordigheid, het handmerk is van Wanneer personen, die niet kunnen schrijven, zich bij schuldbekentenissen of contracten voor loopende rekening van f 300 of meer willen verbinden, kunnen deze niet anders dan bij notariëele acte worden opgemaakt. Het is verboden een bedrag van b.v. f 500. te splitsen in twee bedragen, elk b.v. van f 250. om daardoor het opmaken eener notarieele acte te voorkomen. Toen het 2dc nummer onzer „Mededeelingen verscheen, waren bij de Centrale Bank 190 Boe renleenbanken aangesloten. Sedert dien tijd is het ledental tot 229 gestegen, door toetreding der vol gende Boerenleenbanken IJsselmuiden, Roosendaal (N.-Br.), Geffen, Keijen- burg, Hengelo (Geld Cadir en Keer, Den Dungen, Tinne, Grubbenvorst, Beers, Schalkhaar, Uden, Pijnacker, Bleiswijk, Langeveen, Ohé en Laak, Overasselt, Boxmeer, Oeffeit, Winssen, Haps, Herpt, Liessel, Hatert, Rijckevoort, Waspik, Stein, Vasse, De Tutte, Langenboom, Blitterswijk, Nootdorp, Appeltern, Schin op Geulle, Nieuwenhagen, Berg huizen, Wanroij, Denekamp en Ubach over Worms. VERBETERING. In nummer 2 der „Mededeelingen" staat op de regels 2 en 27 van boven, in de eerste kolom van bladzijde 7 „in kolom 6". De lezer gelieve deze 6 door eene 5 te vervangen. Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1908 | | pagina 4