10 Voor hoogere bedragen geeft de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank eene voorloopigequitantie, die vóór den I5deu van de maand, volgende op die, waarin de betaling plaats heeft, door eene qui- tantie, afgegeven door het Bestuur der Boeren- hypotheekbank gevolgd wordt. Zou dus iemand den l5d der maand, volgende op die, waarin hij de betaling gedaan heeft, geen quitantie van het Bestuur ontvangen hebben, dan reclameert hij bij het Bestuur, dat daardoor eene goede contróle op de betalingen kan uitoefenen. Vr. Moet het Bestuur van de Centrale Bank gekozen worden tot Bestuur der Boerenhypotheek- bank Volgens de statuten (art. 15) zal het Bestuur uit 5 leden bestaan. De aandeelhouders der Boeren-Hypotheekbank kunnen tot bestuursleden kiezen, wie zij verlangen. Zij zijn in hunne keuze geheel vrij. In de Toelichting staat enkel„Aanbeveling verdient, dat de bestuursleden dezelfde zijn als die der Centrale Bank. Althans dienen enkele hunner in dit Bestuur zitting te hebben, om den band tusschen beide instellingen te vormen." BELEGGINGEN. Art. 8 van het Huishoudelijk Reglement der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank luidt „Zij (de Boerenleenbanken) zijn verplicht minstens een derde van de ingelegde gelden aan de C. C. B. L. in loopende rekening te geven, tenzij ze deze gelden als voorschotten bij de leden kunnen plaatsen." Wanneer een Boerenleenbank van leden en niet- leden te zamen, sedert haar bestaan b v. f 40.000 aan spaargelden heeft ontvangen en van die f 40 000 f io.oco terugbetaalde, houden de inleggers op de Bank een vordering van f30.000. Van deze f30.000 moet de Bank minstens het derde deel, dus f 10.000 bij de Centrale Bank laten berusten, tenzij ze hiervan voorschotten aan de leden kan uitgeven. Hieruit volgt, dat de Boerenleenbank wèl voor schotten mag geven, doch in geen geval'beleggingen mag plaatsenals ze niet minstens het derde deel der spaargelden die ze aan de inleggers schuldig is, te Eindhoven kan laten staan. Voorbeeld. Een Boerenleenbank heeft van de inleggers in het geheel ontvangen f 70.000(kolom 6 Dagboek) hiervan aan de in- leggers terugbe taald .f 25.000(kolom 11 Dagboek) en is dus aan de in- leggers schuldig f 45.COO Aan voorschotten heeft de bank gegeven .f 15.000(kolom 12 Dagboek) hiervan betaalden de schuldenaars terug f 5.000(kolom 7 Dagboek) De Bank heeft dus van hen te vor deren f 0.000— Hieruit zien we, dat de Boerenleenbank f 35.000 meer in de spaarbank heeft ontvangen, dan zij aan voorschotten heeft uitstaan. Van dat meerdere kan zij nu zelf gelden als belegging plaatsen, mits ze er voor zorgt, dat van de f 45.000— spaargelden minstens 1 3, dus f 15.000— bij de Centrale Bank blijft. Is nu over enkele maanden het bedrag van f 45 000aangegroeid tot b.v. f 51.000- dan ligt het voor de hand, dat ook van die f 6.000 meer, het derde deel te Eindhoven moet blijven. De Boerenleenbanken kunnen gelden beleggen in effecten en hypotheken. Effecten mogen niet anders worden aangekocht dan door bemiddeling of met toestemming van de Centrale Bank. Deden de Boerenleenbanken het zelf, dan zou het kunnen gebeuren, dat zij zich minderwaardige papieren aan schaften. Effecten aankoopen kan eenieder; maar het is lang niet eikeens werk te beoordeelen, of de stukken, die men koopen wil, een goede, dege lijke belegging vormen. Het is daarom zoo goed, dat de Boerenleenbanken zich ook bij deze gewich tige zaak onder deskundige leiding stellen en den aankoop door de Centrale Bank laten verrichten. Intusschen zou een Boerenleenbank onverstandig handelen wanneer ze, zoodra meer dan 'js van het te goed harer inleggers bij de Centrale Bank be- (j rustte, deze verzocht, voor dat meerdere effecten te koopen. Hoe licht kan het immers niet gebeuren, dat eenige personen nieuwe voorschotten komen vragen of hunne spaargelden terugvorderen. Men zou,daaraan willende voldoen eerst de effecten moeten verkoopen, alvorens men gebruik mag maken van het [j t/s der spaargelden, berustend bij de Centrale Bank. En zulk een noodgedwongen effecten-verkoop zal de Boerenleenbank maar zelden voordeel opleveren. Wij raden daarom elke Boerenleenbank sterk aan, geene gelden als belegging te plaatsen, wan neer ze niet oyer zulk een som in de spaarbank beschikt, dat ze er nagenoeg zeker van kan zijn, 1|3 harer spaargelden bij de Centrale Bank te kunnen laten en de effecten, zonder buitengewone omstan digheden te kunnen behouden. Het spreekt van zelf. dat ook het opzeggen eener hypothecaire belegging uitzondering behoort te blij ven en men dus niet lichtvaardig tot het plaatsen van zulk een belegging moet besluiten (Onder hypothecaire beleggingen verstaan wij niet alleen hypothecaire leeningen aan niet-leden, maar ook hypotheken, zonder jaar lij ksche aflossing aan leden verstrekt.) EFFECTEN. De ondervinding leerde ons, dat de boeking van effecten en hunne verandering van koerswaarde, aan

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1908 | | pagina 2