MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. Eenige opmerkingen omtrent eene op te richten Hypotheekbank. April 1908. N°. 3. Aan de Hypotheekbank-Commissie werden enkele vragen gesteld, welke ten deele ophelderingen bedoelden van de Concept Statuten, ten deele inlich tingen omtrent den toestand, indien de Boetenhypo- theekbank tot stand kwam. In overleg met het Bestuur werden op de vragen de antwoorden gegeven, welke hier volgen Vr. Indien de Boeren hypotheekbank tot stand hornt, mogen dan de Boerenleenbanken nog gtld beleggen in hypotheken, als '/3 der spaargelden bij de Centrale Bank is belegd, en het overige nog niet bij de leden in voorschotten is geplaatst Antw. Ja, want in dit artikel is geen verande ring voorgesteld. Wel mag echter bij deze gelegenheid erop ge wezen worden, dat pas opgerichte boerenleenbanken niet verstandig doen, de spaargelden in hypotheken of effecten te beleggen. De ondervinding immers leert, dat na een paar jaren de voorschotten toe nemen, en in veel grooter verhouding dan de spaar gelden. Wil men dan de voorschotvragers helpen en blijven voldoen aan de belegging van 1 3 der spaar gelden bij de Centrale Bank - en deze plicht blijft bestaan, totdat men ook dit 1 3 aan voor schotten kon uitgeven dan moeten soms effecten met verlies worden verkocht en hypotheken ontijdig worden opgezegd, tot schade van den hypotheek nemer en tot ongenoegen van de Boerenleenbank. En toch is de Centrale Bank verplicht vast te houden aan de bepaling, dat '/3 van de spaar gelden der Banken, die geld te veel hebben bij de Centrale Bank worde belegd, eerstens, omdat het een besluit is der Algemeene Vergadering, en twee- dens, omdat anders de Centrale Bank over geen geld zou kunnen beschikken, om de Boerenleen banken, die geld vragen om voorschotten aan de leden te geven, te kunnen helpen. Vr. Mogen de Boerenleenbanken zelve nog hypo thecair crediet geven op langen termijn, indien de Boerenhypotheekbank tot stand komt Antw Er zal voorgesteld worden, dat de Boe renleenbanken, die over voldoende geldmiddelen beschikken, zulke hypotheken nog zullen mogen geven tot een bedrag van hoogstens tweeduizend gulden. Dit voorstel zal gedaan worden, omdat het meer malen voorkomt, dat kleine sommen op hypotheek gevraagd worden men heeft dit in de Toe lichting kunnen zien en deze kleine hypotheekjes behooren in gewone omstandigheden beter thuis bij eene boerenleenbank dan bij de Boerenhypo theekbank. Zou het gezamenlijk bedrag van deze kleine hypotheekjes voor de betrokken boerenleenbank te hoog worden, dan kunnen ook deze kleine hypothe ken aan de Boerenhypotheekbank gevraagd worden. Vr. Een lid komt een voorschot vragen van meer dan tweeduizend gula'e vhij heeft dit noodig voor bedrijf scre Het e:i kan het na korten termijn teruggeven. Mag als zekerheid voor dit voorschot, in plaats van een persoonlijken borg, eene crediet-hypotheek aangenomen worden f Antw. Ongetwijfeld. Want de Boerenleenbank bepaalt zelf onder toe stemming der Centrale Bank de hoogste som, die zij aan eén lid mag uitleenen. En de boeren leenbank mag to' zekerheid zoowel persoonlijke als zakelijke borgstelling aanvaarden. Vr. Bij de op te richten Boerenhypotheekbank wordt voorgesteld de helft van de geschatte waarde als hypothecair voorschot te geven. Gevraagd wordt, hoe dit bij de Duitsche en Belgische Boerenhypo- theekbanken geregeld is? Antw. In België geeft de Middencredietkas (Centrale Bank) hypotheken tot een bedrag van 60 peicent der geschatte waarde. In Dnitschland geven: 50 percent der geschatte waarde de Boerenhypo- theekbanken (Landschaften of Bodencredit- instituten genaamd) te Kassei, Wiesbaden en Sondershausen. 50 percent geelt de Landschaft te Munster, maar deze kan '-|3 (66-|s percent) geven, als het Bestuur hiertoe met algemeene stemmen besluit. 60 percent geven de Boerenhypotheekbanken te Bautzen, Meeningen, Gotha en Weimar. 662('3 percent ('-/f) verleenen de Boerenhypotheek banken in Brunswijk, Altenburg, Rudolstadt, Oldenburg en Dusseldorf. Bij de meeste Boerenhypotheekbanken worden de gebouwen laag geschat, behalve voor het geval, dat de huizen waarde hebben, ook als zij gescheiden worden van den grond, die erbij behoort. In dit laatste geval wordt de werkelijke waarde in de schatting opgenomen. Vr. Indien de Administratie voorloopig opge dragen wordt aan de Centrale Bank, wie teekent dan de qllitantiën Men zie art. 22 van het Huishoudelijk Reglement. Tot een bedrag van 500 gulden kan door de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank quitantie ge geven worden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1908 | | pagina 1