BOERENLEENBANKEN. HYPOTHEKEN. 8 de kolommen 10 en 13 van het Dagboek en op de linkerzijde van de rekening „Centrale Bank" in Grootboek III. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de rente over de f 200 te B. onmiddellijk moet ingaan en de kassier haar dus berekent van 16 Maart tot 31 Decem ber, d. i. over 9!|2 maand. Daarom zeiden wij boven, dat de kassier te A. in zijne mededeeling aan dien te B. het over te schrijven bedrag moet splitsen in kapitaal en rente, want alleen over het eerste mag intrest vergoed worden. Het lid krijgt dus in het jaar zijner verhuizing over de f 200 2maand plus 9'|2 maand samen 12 maanden rente, zoodat in dit opzicht zijn ver huizen geen bedstroo kost. Toen het eerste nummer der „Mededeelingen" verscheen, waren bij onze Centrale Bank 184 Boeren leenbanken aangesloten. Sedertdien tijd traden de Boerenleenbank te Fijnaart, Ulestraten, Necrasselt Coevorden, Zijtaart en Bom als lid toe, zoodat het aantal aangesloten Boerenleenbanken thans 190 bedraagt. De sterke uitbreiding maakte de benoeming van een nieuwen Adjunct-Inspecteur noodzakelijk. Als zoodanig werd uit 150 sollicitanten met ingang van 1 Januari 1907 benoemd de heer A. M. Ie Loux Jr., vroeger werkzaam als Afdeelingschel bij de Ongevallenverzekeringsmaatschappij te Zwolle. Met ingang van gelijken datum werd de Heer L. N. H. Deckers tot Hoofdinspecteur, en de Heer H. Verbeeten tot Inspecteur bevorderd. Wij moeien nog op een enkel puntje wijzen, dat door de Boerenleenbanken moet worden in acht genomen, bij het verstrekken van een hypo thecair voorschot. Laat ons eens aannemen, dat A. een huis koopt van B. Op het kadaster moet dit huis dan op naam van A. worden overgeschreven. Vóór deze overschrijving heeft plaats gehad, moet de Boeren leenbank op het gekochte huis geen hypothecair voorschot geven, wijl zij daardoor in groote moei lijkheden zou kunnen komen. Wat moet men dus doen, als iemand een hypothecair voorschot aanvraagt? Men ga op het kadaster na, of het door hem aangeboden onderpand wel op zijn naam staat ingeschreven, en of er geen andere bezwaren tegen het geven eener hypotheek bestaan, b.v. of bij aankoop het pand wel betaald is. Meermalen komt het voor, dat iémand een hypo theek verlangt, terwijl het door hem aangeboden onderpand, gelet op de grootte van het gevraagde voorschot, geen voldoende overwaarde heeft. Zulks is b.v. het geval, wanneer iemand een hypothecair voorschot verlangt van f 1.500.terwijl zijn onderpand slechts f 1.600.waard is. Om zoo'n lid toch te helpen, wordt hem wel eens een hypo theek van f I.200.gegeven en een voorschot van f 300.onder persoonlijke borgstelling. Hoewel men daardoor niet verkeerd handelt, kan men toch voorzichtiger te werk gaan. Men geeft n.1 een hypothecair voorschot, op het aangeboden onder pand, van f 1.500.doch laat dan tevens in de hypotheekacte vermelden, dat deze of gene persoon voor f 1.500borg blijft Men heeft dan niet alleen een zakelijk onderpand, maar bovendien eene persoonlijke borgstelling, hetgeen voor de Boeren leenbank toch zeker veiliger is, dan de eerste wijze van uitleenen. Een grooter bedrag dan de geschatte waarde van het onderpand, moet men intusschen nooit verstrekken, ook niet op de laatstgenoemde wijze. Verder willen wij op het volgende wijzen. Reeds in Mededeeling No. 1 zeiden wij, dat het nood zakelijk is zich ervan te overtuigen, dat het onder pand, dat iemand voor een hypotheek wil stellen, niet reeds bezwaard is. Hoe nuttig dit is bleek nog dezer dagen, toen een lid van een Bank een hypotheek verlangde op een pand, waarop hij enkele dagen te voren een eerste hypotheek had genomen. Gelukkig merkte men dit voor het te laat was. Was men een paar weken vóór het ver- leenen van het voorschot naar het hypotheekkantoor gegaan, dan zou men gezien hebben, dat toen het pand nog niet bezwaard was. Daarom is het raad zaam, dat men hoogstens één dag voor het pas- seeren der hypotheek, op het hypotheekkantoor inzage gaat nemen BEWAREN DER MEDEDEELINGEN. De lezers onzer Mededeelingen zullen reeds na kennismaking met het eerste nummer gemerkt heb ben, dat het nuttig is, de blaadjes goed te bewaren. Om dit bewaren nu gemakkelijk te maken, zijn aan de Mededeelingen de afmetingen gegeven van de mappen met losse ruggen, die bij de Boeren leenbanken in gebruik zijn voor het bewaren dei- schuldbekentenissen. Ook voor de Mededeelingen stellen wij deze mappen verkrijgbaar tegen den gewonen prijs van f 0.30. We hopen, dat vele Boerenleenbanken ons een briefkaartje zullen zenden, waarbij zij twee mappen bestellen, één voor den Directeur en één voor den Kassier. RoermondSche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1907 | | pagina 4