MEDEDEELINGEN A. M. BOLSIUS. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. Februari 1907. N°. 2. Onze Centrale Bank heeft een zwaar verlies geleden. Te Kótschenbroda in Saksen, waar hij tot her stel van gezondheid verblijf hield, is de Heer A. .1. M. Bolsius, Onder-Voorzitter van het Bestuur der Centrale Bank, Zaterdag, 13 October, aan longontsteking overleden. En de wreede ziekte nam zóó onverwachts een ernstige wending, dat de familieleden zelfs niet tijdig te Kiitsclienbroda konden aankomen. Toch is de Heer Bolsius in zijn laatste uren niet alleen geweest, te midden van vreem den. Zijn trouwe vriend, de Heer Van den Heuvel, week niet van het ziekbed en is op zijn post gebleven, altijd zor gende tot er helaas niet meer te zorgen viel. Toen hij voor het laatst de hand van den stervende drukte, moet deze, in wiens gouden hart voorzoo velen plaats was. ondervonden hebben welk een troost kan geschonken worden door den handdruk van een vriend. Veel hebben wij in den Heer Bolsius verloren. Met hem is een der stichters van de Centrale Bank heengegaan, die steeds een werkzaam aandeel had in haar beheer. Hoe vaak nog zullen de bestuurders zich bij moeilijke vraagstukken, hun bescheiden Onder-Voorzitter herinneren, die liefst 't laatst zijne meening uitsprak, maar dan in enkele woorden ook bijna altijd den juister, weg aanwees. Want aan grooten ijver en onge ëvenaarde naastenliefde paarde de Heer Bolsius een schranderheid van oordeel, die hem tot raad gever maakte van allen, die het voorrecht hadden, hem van nabij te kennen. Regeering en gewestgenooten gaven hem meer malen de ondubbelziunigste bewijzen van ver- trouwen en zijne wenken werden op hoogen prijs gesteld. Man van de wereld en toch vol eenvoud, ge voelde, zoowel de hoogwaardigheidsbekleeder als de nederigste landman, zich thuis in zijn gezel schap. Niemand vermag dan ook te zeggen hoe velen door het overlijden van dien goeden en wijzen volksvriend een groot verlies lijden. 1'it Schijndel en plaatsen op uren afstands daarvan, zijn 's Zondags vóór de begrafenis duizenden naar de woning van den overledene gegaan, om daar een gebed hemelwaarts te zenden. In lange rijen, plechtig door haar eenvoud, toog men naar den geliefden doode, als gold het de vereering van een Heilige. Maandag, 22 October, had de ter aarde bestelling plaats, waarbij alle vereenigingen, bij welke de Heer Bolsius be trokken was, waren vertegen woordigd. Onze Voorzitter van den Raad van Toezicht, alle Bestuursleden, de Geeste lijke Adviseur voor het Bis dom Roermond, de Zeereerwaarde Heer Soureu uit Maastricht, de Directeur en Inspecteurs volg den den droeven stoet. Aan de geopende groeve sprak de Zeereer waarde Heer Van der Marck een treffend afscheids woord, namens de Centrale Bank en tevens als tolk der duizenden leden onzer Leenbanken. Zeker was het niet te veel gezegd, dat zij den Heer Bolsius nimmer zullen vergeten. Hij. de Raifl'eisen van Noord-Brabant, zal in gezegende herinnering blijven bij de boereu, voor wier belangen hij leefde en streed. D.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1907 | | pagina 1