Concept eener Acte van Subrogatie. 4 c. dat alle kosten, waartoe deze akte aanleiding geeft, daaronder begrepen die van opzegging en van eventueele vernieuwing der inschrijving, komen ten laste van den debiteur, d. dat ingeval van willigen verkoop geene zuivering van, deze hypotheek zal kunnen plaatshebben, e. dat bij niet behoorlijke voldoening van kapitaal of rente de creditrice onherroepelijk zal zijn gemachtigd, de verbonden vaste goederen in het openbaar naar p aatselijke gebruiken en met het recht de perceelen in zoodanige kavelingen te leggen als de creditrice mocht goedvinden, te doen verkoopen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, in het laatste geval met recht tot vestiging van zoodanige erfdienstbaar heden, als de creditrice mocht noodig oordeelen, ten einde uit de opbrengst te verhalen zoowel de hoofd som als de rente en kosten. En is ten deze mede verschenen de Heer Directeur (of Kassier of Bestuurslid) der Boerenleenbank, wonende te die verklaarde de boven genoemde schulderkenning met hypotheekstelling en verder alle daarbij gemaakte bedingen voor de creditrice te accepteeren. Voor de tenuitvoerlegging der akte verklaarde de debiteur woonplaats te kiezen ten kantore van den Notaris, bewaarder dezer minute. De comparanten zijn den notaris bekend. Waarvan akte is verleden te ten dage vermeld, in tegenwoordigheid van en als getuigen mij notar s bekend. Onmiddellijk na de voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij Notaris onderteekend. De ondergeteekenden (in te vullen den naam van den schuldeischer of hypotheekhouder) van beroep wonende te ten eenre en (in te vullen de namen van den Directeur en van alle Bestuurs leden der Boerenleenbank, met vermelding van beroep en woonplaats) ten deze optredende als Directeur en Bestuurderen der Boerenleenbank te (in te vullen den naam van de plaats, waar de Boerenleenbank gevestigd is) en als zoodanig dien rechtspersoon vertegenwoordigende ter andere zijde. Verklareneerstgemelde, in betaling te hebben aangenomen van laatstgenoemden, die verklaren in hunne vernielde hoedanigheid betaald te hebben, een bedrag van (in te vullen het bedrag der schuld; en zulks ter voldoening eener vordering welke eerstgemelde (in te vullen den naam van den schuldeischer), heeft ten laste van (in te vullen den naam van den schuldenaar), oorspronkelijk groot (in te vullen het bedrag der hypotheek) schuldig beleden bij acte verleden voor Notaris (in te vullen den naam van den Notaris, die de hypotheek-acte maakte) te (in te vullen de woonplaats van dien Notaris) den (in te vullen den datum der hypotheek-acte), ingeschreven ten kantore der hypotheken te den (in te vullen den datum der inschrijving) N° en rentende op den van ieder jaar ten honderd, tot zekeiheid van welke vordering bij gemelde akte is verbonden een (in te vnllen de belaste eigendommen), gelegen te in sectie N° samen groot (in te vullen de grootte in H.A., A. en c.A.) alsmede verklaart eerstgenoemde (>n 'e vu"en den naam van den schuldeischer), uitdrukkelijk de genoemde Boerenleenbank te (in te vullen den naam van de plaats, waar de Boerenleenbank is gevestigd) gelijktijdig met deze betaling te subrogeeren en te doen treden in de rechten, rechtsvorderingen, voorrechten en hypotheken, welke hij ten laste van genoemden schuldenaar heeft, hetgeen door den contractant der andere ten behoeve der gemelde Boerenleenbank te weder wordt aangenomen. Voorts verklaart de bovengenoemde schuldenaar door medeonder- teekening dezes die overdracht dezer ten zijnen laste bestaande vordering te erkennen overeenkomstig de wet met al hare rechtsgevolgen. Ten slotte wordt tusschen voornoemden schuldenaar en voornoemde Boerenleenbank overeengekomen, dat de hypothecaire schuld, wat daaromtrent ook in de oorspronkelijke akte mocht zijn bepaald, steeds kan worden teruggeëischt, mits eene maand te voren opkondiging aan den schuldenaar worde gedaan. Aldus gedaan te den (Handteekening van den vroegeren schuldeischer). Het Bestuur voornoemd, (Volgen de hand- De schuldenaar voornoemd, teekeningen van alle Bestuursleden), (handteekening). Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1906 | | pagina 4