2 geven, ten liypotheekkantore als eigenaar bekend staat. Verder onderzoeke men of zijn eigendoms recht niet afhankelijk is van eenige voorwaarde, tengevolge waarvan hij het zou kunnen verliezen. B.v. wanneer hij het goed door koop heeft ver kregen, of hij den koopprijs heeft betaald. Bij niet-betaling van den koopprijs zou immers de koop kunnen ontbonden worden, tengevolge waarvan ook de hypotheek zou komen te vervallen. 2. Men moet zich liefst door persoonlijke inzage ten liypotheekkantore zoo kort mogelijk voor het opmaken der hypotheekakte overtuigen, dat het aangeboden pand onbeswaard is. 3. Wanneer onroerende goederen nog in een onverdeelden boedel zich bevinden, mag men nim mer hypotheek geven aan één dergenen, die er in betrokken zijn. Dan moeten öf allen, die in onverdeeldheid iets bezitten, hypotheek geven, öf men moet eerst boedel scheiding eischen. Dit is eene zaak van het hoogste gewicht, want zou het stuk, waarop hypotheek gegeven is, aan een ander dan dengene, die de hypotheek gegeven heeft, bij de boedelscheiding worden toegewezen, dan is de hypotheek waardeloos. 4. Eene hypotheek kan niet bij onderhandsche akte worden aangegaan. Zij moet voor een notaris worden verleden of aangegaan. 5 Men zorge voor eene goede hypotheek-acte, en om hiervan zeker te zijn, vordere men eene acte, als waarvan hierachter een model wordt gegeven. (Zie verder in N°. 2 der Mededeelingen). Voor hoelang kan men eene hypotheek geven? De tijd. gedurende welke men een hypotheek geeft, hangt af van het doel van het gevraagde voorschot. Het moet ten zeerste aanbevolen worden steeds eene jaarlijksche aflossing te vorderen. Men houde in 't oog, dat de Boerenleenbank steeds gerechtigd moet blijven de geleende som na eene maand terug te vorderen, wijl de geleende gelden uit spaargelden bestaan, die ook na eene maand kunnen terug gevraagd worden. Daarom staat deze bepaling in de hypotheekakte. Al zal het ook in de praktijk wel nimmer ncodig zijn van deze bepaling gebruik te maken, toch moet de Boerenleenbank zich dit recht voorbehouden. Wat is eene hypotheek overnemen of sub- rogeeren Wanneer iemand op zijn huis of land eene hypo theek heeft staan, gebeurt het dikwijls, dat hij bij de Boerenleenbank komt vragen, deze over te nemen. Want heeft de Boerenleenbank de hypo theek overgenomen, dan loopt hij geen gevaar meer, dat zij wordt opgezegd en hij kan met ieder bedrag Be hypothecaire schuld aflossen. Het overnemen eener hypotheek bestaat meestal hierin, dat de Boerenleenbank den schuldeischer betaalt, terwijl deze haar stelt in al zijne rechten en voorrechten. Bijvoorbeeld Janssen heeft 500 gulden geleend van Pietersen, en als onderpand of hypotheek een stuk land gesteld. Nu komt Janssen bij de Boerenleenbank vragen de hypotheek over te nemen. De Bank stemt daarin toe. Daarop betaalt de Boerenleenbank aan Pietersen de schuldvordering, die hij heeft op Janssen, en stelt Pietersen de Boerenleenbank in zijne plaats. Bij dezelfde akte kan Janssen de Boerenleenbank als zijn nieuwen schuldeischer erkennen. Is de overname of subrogatie eener hypotheek even solied als eene hypotheek ten name van de Bank Ja, wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1. dat de hypotheek zelve solied is. Men gaat dit na op dezellde wijze als wanneer men zelf een hypotheek moet geven. 2. dat de akte van overname worde ingeschre ven op het Kantoor der Registratie Van deze overname kan dan nog aanteekening worden gevraagd op de registers van het hypotheek kantoor. Deze aanteekening wordt door sommige hypotheekbewaarders toegestaan, door andere ge weigerd. Zij is voor de geldigheid der subrogatie overbodig en kan dus achterwege blijven. Hoe gebeurt de overname of subrogatie van hypotheek? De overname eener hypotheek kan zoowel bij acte voor een Notaris als bij onderhandsche acte geschieden. Voor eene onderhandsche acte wordt een papier gebruikt met zegel van 25 (371/») cent. Een model eener subrogatie-acte vindt men hier achter. De acte moet onderteekend worden 1. door den ouden schuldeischer. 2. door den nieuwen schuldeischer, nl. de Boe renleenbank, vertegenwoordigd door het Bestuur. Indien het mogelijk is, moeten alle bestuursleden teekenen. Gaat dit niet, dan moet tenminste de meerderheid van het Bestuur teekenen. In allen gevalle lette men erop, dat dezelfde bestuursleden teekenen, die in den aanhef der acte genoemd zijn. Zij kan mede worden onderteekend door den schuldenaar, zooals in de modelakte wordt aange wezen. Hoeveel kost subrogeeren Behalve de zegelkosten betaalt men bij het registreereu der acte I '/o ten honderd. Kan men dan, om deze hooge registratiekosten te vermijden, de registratie niet achterwege laten Dit is om verschillende redenen niet aanbevelens waardig en niet van gevaar ontbloot.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1906 | | pagina 2