GECOMBINEERDE BALANS EN WINST# EN VERLIESREKENING DER NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. EN N.V. EERSTE NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBRIEFBANK. Debet BALANS PER 31 DECEMBER 1941. Aandeelhouders Nederlandsche Hypotheekbank nog te storten Hypothecaire leeningen Periodieke aflossingen per 1 Januari 1942 66.344.690 - 219.985 Interest hypotheken nog niet verschenen idem per 1 Januari 1942 Onbetaalde verschenen interest 95.623,80 afgeschreven- 88.753,01 Kas Bankiers 211.697 18 - 433.659 73 6.870 79 272.391 41 579.331 99 Kortloopend schatkistpapier Debiteuren in rekening-courant afgeschreven Friesch-Groningsche Hypotheekbank in rekening-courant Effecten Interest effecten nog niet verschenen Ingekochte onderpanden, boekwaarde afgeschreven Kantoorgebouwen te Amsterdam en Den Haag afgeschreven Couponbelasting Meubilair 20.940 24 17.194 51 341.328 05 - 341.326 05 293.569 36 - 219.569 36 4.456.300 - 66.564.675 652.227 851.723 2.800.000 70 40 3.745 936.611 2.200.752 22.544 73 60 64 59 74.000 905 2 78.563.489 87 Aandeelenkapitaal Nederlandsche Hypotheekbank Reserves: Statutaire Buitengewone Extra Reserve voorKoersverschillen effecten Inkoop van onderpanden Hypotheken Oorlogsschade 1.686.972 17 - 999.109 41 - 2.504.848 55 65.015 17 - 221.249 30 - 268.526 35 130.000 Pensioenfonds Pandbrieven: 33% 31/* Geldleeningen31/2 ex art. 53 van de statuten Losbare pandbrieven Coupons per 1 Januari 1942 reeds verschenen Loopende interest van pandbrieven en van_geldleeningen ex art. 53 van de statuten Dividend nog niet aangeboden en onverdeeld Crediteuren in rekening-courant Ingehouden op hypotheken Onkosten nog te betalen Gereserveerd voor belastingen Vooruitontvangen provisies renten en aflossingen Winst 1.741.500 - 60.977.000 - 1.749.000 1.103.466 43.750 8.219 25 75 na de winstverdeeling 5.244.730,32 Credit 5.750.000 - 5.190.930 13* - 684.790 82 - 209.752 48 - 64.467.500 46.000 - 1.155.436 67 919 41 99.632 45 54.800 11.180 32 - 342.826 26 1.513 96 - 254.207 37 - 294.000 78.563.489 87 Debet Interest van pandbrieven en geldleeningen ex art. 53 van de statuten Onkosten Verlies op hypotheken interest hypotheken Verzekering personeel Dotatie pensioenfonds- Afschrijving op achterstallige interest hypotheken Interest reserves en pensioenfonds Reserve voor belastingen Winst. WINST* EN VERLIES REKENING OVER 1941. 19.256,59 15.600, 2.264.482 46 - 194.246 27 4.650 - 4.471 56 34.856 59 20.000 36.282 72 - 309.074 21 - 294.000 3.162.063 81 Interest van hypotheken effecten kortloopend schatkistpapier enz ProvisieQ Exploitatie ingekochte onderpanden Koersrekening pandbrieven Opbrengst afgeschreven vorderingen Credit 2.850.414 78 73.152 67 77.974 51 - 122.939 32 16.070 63 1.540 31 19.971 59 3.162.063 81 De commissarissen: Accountantsbureau opgericht door A. E. Meyer J. Hörchner: Accountantskantoor Joh. Doornbos: De directie: M. J. BOS. 6 7 ARN. J. D’AILLY. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. H. ALBARDA. H. M. J. BLOMJOUS. W. B. BUMA. J. HERES DIDDENS. F. I. DE GREVE. J. H. GROENEVELD. CH. M. HENNY. G. NAUTA. E. VAN WELDEREN RENGERS. D. U. STIKKER. D. R. DE MAREES VAN SWINDEREN. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK- G. WARNING. B. A. POULIE WILKENS. W. H. VERMEULEN, TH. H. JAPE. C. A. KINGMA. B. DORHOUT MEES. J. WILKENS,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 8