CONTROLE. De controle op het beheer en de administratie der bank geschiedt: A. door commissarissen en meer speciaal door de commissie van toezicht overeenkomstig de statuten. B. door de accountantskantoren A. E. Meyer en J. Hörchner te Amsterdam en Joh. Doornbos te Groningen, waarvan U het resultaat hierachter vindt afgedrukt. C. door het contröle-orgaan der vakgroep hypotheekbanken. D. door de commissie uit de pandbriefhouders ex art. 42 der statuten, wier verslag hierbij gaat. E. door de rijkspostspaarbank overeenkomstig de door haar vastgestelde voorwaarden. De balans en winst- en verliesrekening en de bij de wet voorgeschreven toelichting, die wij hierachter laten volgen, hebben gedurende den bij de statuten voorgeschreven termijn ten kantore der bank ter inzage gelegen. RESERVES. De buitengewone reserve nam dit jaar toe met een bedrag van ƒ29.100,27 aan rente. Op de effecten werd in het afgeloopen jaar een koersverlies geleden van 21.617,91, welk bedrag ten laste van de reserve voor koersverschillen van effecten is geboekt. De effecten zijn opgenomen naar den beurskoers van 30 December 1941, doch niet hooger dan pari. Wanneer U ons voorstel tot verdeeling der winst aanneemt, zullen de reserves, ongeacht de reserves voor oorlogsschade, voor koersverschillen van effecten, voor inkoop van onderpanden en voor hypotheken, in totaal met 83.489,46 worden vermeerderd en gebracht op 5.244.730,32. WINST EN WINSTVERDEELING. Behalve de reeds genoemde extra afschrijving van ƒ20.000,op achterstallige rente, stellen wij U voor een bedrag van ƒ309.074,21 bij de reserve voor belastingen te voegen, om daaruit de winstbelasting over het afgeloopen jaar te betalen, en in het Pensioenfonds 10.000,extra te storten. Na een en ander bedraagt het winstsaldo ƒ294.000, Verder stellen wij U voor uit te keeren op de aandeelen van 1.000,met 20 storting een bedrag van 24,hetgeen volgens de aanvullingsbepalingen van het besluit op de dividendbeperking overeenkomt met 6% over de verplicht gestorte bedragen en 11/2 over het overige gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Op de aandeelen van 1.000.met 10 storting kan dan 12, worden uitgekeerd, hetgeen overeenkomt respectievelijk met 6 en 2/s% als boven. Dan wordt bij de buitengewone reserve 18.062,62 en bij de statutaire reserve 35.737,57 gevoegd. De dividendbewijzen no. 54 zijn bij aanneming van ons voorstel van heden af betaalbaar met 24,voor de aandeelen nos. 14000 met 20 verplichte storting en met 12,voor de aandeelenserie B nos. 40015750 met 10% verplichte storting. Voor ieder der 500 oprichtersbewijzen is dan beschikbaar 55,88, betaalbaar tegen intrekking van coupon no. 43. Alles onder aftrek van de verschuldigde 15 dividendbelasting. Groningen, 2 April 1942. De directie: M. J. BOS. C. A. KINGMA. B. DORHOUTMEES. J. WILKENS. 4

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 6