PERSONALIA. De Heer Mr. Aug. Philips bedankte om gezondheidsredenen in het begin van het jaar als com missaris van onze instelling. Gedurende de jaren, welke hij na de fusie met de Friesch-Groningsche Hypotheekbank deze .functie bij onze instelling vervulde, hebben wij op aangename wijze met hem samengewerkt. Om dezelfde redenen zag ook de Heer V. J. A. Wilkens zich genoodzaakt te bedanken. Kort daarna hadden wij zijn overlijden te betreuren. Wij verliezen in hem een commissaris met een gezond com mercieel oordeel, waarvan onze instelling lange jaren de vruchten heeft geplukt. Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in hooge eere blijven. Als nieuwe commissarissen werden benoemd de Heeren: Mr. Arn. J. d’Ailly, directeur van de Kasvereeniging N.V. te Amsterdam. Mr. H. Albarda, lid van de firma Heldring Pierson te den Haag en van de firma Pierson Co. te Amsterdam. Mr. G. Nauta, notaris en advocaat te Rotterdam. B. A. Poulie Wilkens, directeur van de Stroostoffabriek „Phoenix” N.V. te Veendam. Als commissarissen werden in Uw vergadering van 6 Maart 1941 herkozen de Heeren Mr. J. Heres Diddens en Mr. P. W. J. Cort van der Linden. Aan de beurt van aftreden zijn thans de Heeren H. M. J. Blomjous, J. H. Groeneveld en Dr. E. van Welderen Baron Rengers. In de samenstelling van de commissie van toezicht kwam geen verandering. In den loop van dit jaar hebben wij den Heer A. Visser, candidaat-notaris aan ons kantoor Amsterdam, tot procuratiehouder aldaar aangesteld. A AN DEELENK APITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal der Nederlandsche Hypotheekbank bedraagt/5.750.000, waarvan 4.000.000,met 20 verplichte storting en 1.750.000,met 10 verplichte storting (Serie B). Van de aandeelen zijn in totaal 392 volgestort. De verdeeling der 5750 aandeelen, waarvan 5735 in het bezit zijn der Friesch-Groningsche Hypotheekbank, wordt vermeld op de lijst op pagina 16. PANDBRIEVEN. Staat bevattende de mutaties in het uitstaand bedrag aan pandbrieven en geldleeningen ex art. 53 der statuten. 3-3V2 3V2 47* Totaal 31 December 1940 in omloop Geplaatst 1.776.000,— 62.861.500,— 20.000,— 400.000,— 65.037.500,— 20.000,— Ingekocht 1.776.000,— 500,— 62.881.500,— 105.000,— 400.000,— 65.057.500,— 105.500,— Uitgeloot en verplicht afgelost 1.775.500,— - 34.000,— 62.776.500,— 50.500,— 400.000,— - 400.000,— 64.952.000,— - 484.500,— 31 December 1941 in omloop 1.741.500,— 62.726.000,— 64.467.500,— De gemiddelde rente der pandbrieven bedroeg ultimo December 3.4865 tegen 3.4910 op 31 December 1940. In April had de verplichte uitloting van 3pandbrieven plaats. Evenals het vorige jaar achtten wij het niet gewenscht alleen tegenover deze uitgelote stukken een nieuwe serie 4 pand brieven te creëeren, waarom houders in de gelegenheid werden gesteld tot omwisseling in 4 pand brieven der Friesch-Groningsche Hypotheekbank tegen een omwisselingskoers van ÏOO3/« 2 y

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 4