Aan de Aandeelhouders der Nederlandsche Hypotheekbank N.V. te Veendam. EENENVIJFTIGSTE BOEKJAAR. Overeenkomstig het voorschrift van art. 43 der statuten hebben wij de eer U hierbij aan te bieden het jaarverslag onzer vennootschap over 1941, met balans en winst- en verliesrekening, en een voorstel tot winstverdeeling. De gegevens van de N.V. Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, waarvan alle aandeelen in ons bezit zijn, zijn hierin verwerkt. ALGEMEEN OVERZICHT. Tengevolge van het voortduren van den oorlog werden de mogelijkheden voor nieuwe aan bouw steeds geringer, zoodat ons bedrijf hoofdzakelijk aangewezen bleef op het sluiten van leeningen op bestaande gebouwen. Het gelukte ons van het enorme bedrag aan binnengekomen aflossingen, bij de gezamenlijke instellingen van ons concern 21.006.670,21 bedragende, in totaal voor een bedrag van 19.781.248,— weder te beleggen, zij het tegen aanzienlijk minder voordeelige voorwaarden dan over het algemeen voor ons bedrijf gewenscht moet worden geacht; bij het groote aanbod van kapitaal en de geringe vraag voor hypothecair crediet kan echter voorloopig niet anders worden verwacht. De hypotheekrente, die in 1940 aanvankelijk nog 4f bedroeg, daalde geleidelijk, zoodat in het afgeloopen boekjaar in het algemeen geen hoogere rente dan 4 bedongen kon worden. Door deze daling van de hypotheekrente liep de gemiddelde rente van de totale portefeuille terug van 4.3001 tot 4.2174 Daar de gemiddelde pandbriefrente slechts met 0.0067 afnam, liep de rentemarge van onze gezamenlijke bedrijven terug van 0.8254 in het vorige jaar tot 0.7494% per 31 December 1941. Bij nieuwe gevallen van oorlogsschade zijn wij slechts in geringe mate betrokken. De afwikkeling van de reeds geleden oorlogsschade had in de gebieden, waarin wij voornamelijk zijn geïnteresseerd, nog niet plaats, waardoor de achterstand in rentebetaling is toegenomen. Op de overige leeningen is deze achterstand echter belangrijk verminderd, daar door de stijging der prijzen en het gemakkelijker verhuren der onderpanden de positie van vele debiteuren aanmerkelijk krachtiger is geworden. De normale voorzieningen tegen verliezen öp debiteuren werden dan ook minder noodig. Hierdoor en ook wegens de vele mutaties als gevolg van verkoopen, kunnen de financieele resultaten nog bevredigend worden genoemd. Doordat na de fusie met de Friesch-Groningsche Hypotheekbank de werkzaamheden van het kantoor te Veendam steeds meer op het kantoor te Groningen werden samengetrokken, hebben wij eerstgenoemd kantoor omgezet in een hoofdagentschap onder leiding van den Heer H. Broeklander, die tot 1 Januari 1942 als procuratiehouder in ons bedrijf aldaar werkzaam was. Het hoofdagentschap bleef gevestigd in ons kantoorgebouw, dat inmiddels voor een prijs, die boven de boekwaarde is gelegen, werd verkocht. Wij spreken gaarne onze erkentelijkheid uit voor de ijver en toewijding, waarmede onze be ambten ook dit jaar hun taak wederom vervulden. w

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 3