VERSLAG van de commissie den 6 Maart 1941 door pand# briefhouders benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap „Nederlandsche Hypotheekbank N.V.” te Veendam (Art. 42 der Statuten). ACCOUNTANTSVERKLARING. De ondergeteekenden, leden der commissie benoemd door pandbriefhouders volgens art. 42 der Statuten verklaren hierdoor, dat zij zich na alle door hen gevraagde uitvoerige inlichtingen van de directie te hebben verkregen en na inzage van het accountantsrapport van het Accountants bureau opgericht door A. E. Meyer en J. Hörchner te Amsterdam en het Accountantskantoor Joh. Doornbos te Groningen, een meening hebben kunnen vormen over het beheer der bank. De overtuiging heeft zich bij hen gevestigd, dat de belangen van pandbriefhouders op uitnemende wijze worden behartigd. De commissie wil gaarne een woord van waardeering uiten over de wijze, waarop de directie ook over dit boekjaar het beheer heeft gevoerd. Groningen, 20 Maart 1942. J. BREEN directeur van de Bank van Doyer en Kaljf N.V. te Zwolle. C. TJEENK WILLINK agent van de Nederlandsche Handelmaatschappij N. V. te Deventer. Ondergeteekenden verklaren hierbij, dat de gecombineerde balans van de Nederlandsche Hypotheekbank N.V. en N.V. Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank per 31 December 1941 den juisten toestand per dien datum geeft, terwijl de verlies- en winstrekening, loopende over het tijdvak 1 Januari 194131 December 1941, sluitende met een winst van ƒ294.000,het in dat tijdvak behaalde bedrijfsresultaat naar waarheid weergeeft. Amsterdam Maart m2 Groningen Accountantsbureau opgericht door Accountantskantoor A. E. Meijer J. HörchnerJoh. Doornbos W. H. VERMEULEN. TH. H. JAPE. Voor den omvang van de accountantscontrole en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd, verwijzen wij naar pag. 15 van het vorig jaarverslag. 9

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 10