Koersrekening. Op deze rekening werd gebracht hetgeen de pandbrieven netto KIS P- «Oen opgeleverd. Op het nadelig voor f400.— af te schrijven, hetgeen ons bij de uiterst geringe kans op mtloting, waaraan onze pandbrieven onderworpen zijnruim voldoende voorkomt. Depot van Debiteuren. Bene post bestaat uit f 1000.- Wjg» ingehouden tot eene vertimmering van het onderpand was afgeloopen, "luden op eene leeniug, waarhp een gedeeite van het onderpand reeds be- zwaard was en de doorhaling nog niet verkregen. Wij geven TT in overweging aan de algemeene vergadenng voor te stellen de wmst ad 2968.09 i te bestemmen voor afeehrijvmg ep os e I meubilair - 32.49| f 1932.491 en uit te deelen een dividend van 1 pCt. over het gestort maatschappelijk kapitaal makende met de patentbelasting daarop f 1025.60. De Directie: Dr. D. BOS. Mr. N. F. WILKENS. C4K«-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1891 | | pagina 14