De Heer Duintjer was aangewezen om op 1 Juli a.s. af te treden. Uwe ver gadering heeft dus te voorzien in de yacature door zijnen dood veroorzaakt, alsmede 'in de vacature ontstaande door de periodieke aftreding ingevolge art. 16 der Statuten. De Balans per 31 December met de Winst- en Verliesrekening ons door Direc teuren overgelegd, is van onzentwege door den Raad van Toezicht nagezien en met de hoeken en bescheiden accoord bevonden. Wij stellen U voor beide stukken goed te keuren, onder verleening van décharge aan Directie en Commissarissen. Wij kunnen ons geheel vereenigen met het denkbeeld aangegeven m het verslag van Directeuren en stellen U voor om uit de winst van f 2958.091 af te schrijven op Oprichtingskosten 15OOt&0- Koersrekening - 400.00 Meubilair32.49^ f 1932.49^ en de resteerendef 1025,60 te bestemmen tot nitkeering van 1 pCt. dividend over het gestort maatschaplijk kapi- taal en ter betaling van het patentrecht op die uitkeenng. Wii wenschen ons verslag te besluiten met een woord van dank aan onze Directeuren voor den (jver en de bekwaamheid, waarmede zij de belangen der ven- nootschap in het afgeloopen eerste boekjaar hebben behartigd. Commissarissen der Nederlandsche Hypotheekbank: D. FONTEIN DE JONG, Voorzitter.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1891 | | pagina 10