Indien het voorstel wordt aangenomen zal worden uitgekeerd: 1. aan houders van preferente winstdelende aandelen 40,per aandeel van 500, betaalbaar op dividendbewijs no. 28, onder aftrek van 15% dividendbelasting. 2. aan houders van gewone aandelen 48,per aandeel van 200,betaalbaar op dividendbewijs no. 31, onder aftrek van 15% dividendbelasting. De genoemde dividendbewijzen zullen betaalbaar zijn per 13 april 1965. Voor houders van amortisatiebewijzen komt beschikbaar 304.000,—, waaraan wordt toegevoegd het onverdeelde saldo van vorig jaar ad 36,38, in totaal beschikbaar 304.036,38. Voor de aanwending van dit bedrag verwijzen wij U naar de regeling vast gesteld op 1 juni 1957 en in dit verslag opgenomen op pagina 23. Verleent U, conform ons advies, Uw goedkeuring aan de balans en winst- en verlies rekening, dan zijn daarmede ingevolge art. 43 van de statuten tevens de Directie, de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen gedéchargeerd voor het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het boekjaar 1964. Gaarne spreekt de Raad van Commissarissen op deze plaats zijn dank uit voor de wijze, waarop de Directie in het afgelopen boekjaar de belangen van de vennootschap heeft behartigd. j De Raad van Commissarissen: J. DE WILDE President 's-Gravenhage, 25 februari 1965. 6

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 8