VIER EN VIJFTIGSTE BOEKJAAR AAN AANDEELHOUDERS Bij deze hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het afgelopen boekjaar. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 maart 1964 werden de heren W. de Jong en V. G. Kalma als commissaris herkozen. In de vacature ontstaan door het overlijden van de heer W. Holman werd voorzien door benoeming van de heer A. Bal- kema. De commissarissen, de heren A. Balkema, Mr B. J. de Boer, W. de Jong, V. G. Kalma, Mr A. H. Koning, B. Mulder en Mr P. Nagtegaal, hebben medegedeeld hun mandaat per 6 april 1965 ter beschikking te stellen. In een van de daardoor ontstane vacatures wordt voorgesteld te voorzien door de benoeming van de heer J. de Ruiter; de overige vacatures blijven onvervuld, gezien het reeds bestaande voornemen het aantal commissarissen terug te brengen. In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 16 decem ber 1964, werd het voorstel tot het wijzigen en opnieuw vaststellen van de statuten van de vennootschap met algemene stemmen aangenomen. De door de Directie opgemaakte balansen per 31 december 1964 en winst- en verlies rekeningen over het jaar 1964 van de N.V. „Gemeenschappelijk Eigendom” en van de dochtermaatschappijen nieuwbouw, alsmede de bijbehorende geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening werden door ons aan een onderzoek onderworpen. Op grond van dit onderzoek en de door de accountants De Haan, Stol Co. afgelegde verklaring elders in dit verslag opgenomen delen wij U mede, dat wij met voornoemde stukken akkoord gaan. Wij adviseren U de door de Directie en door ons mede ondertekende balansen en winst en verliesrekeningen goed te keuren en de winstverdeling overeenkomstig het hieronder opgenomen voorstel vast te stellen. De bruto concernwinst over 1964 bedraagt na afschrijvingen 4.208.668,56 (v.j. 2.618.242,57). Na reservering voor diverse doeleinden en belastingen van 1.912.887,60 (v.j. 1.098.934,34), voor extra reserve van 630.000,(v.j. nihil) en voor statutaire reserve van 131,780,96 (v.j. 177.308,23), komt volgens statutaire winstverdeling voor uit keringen beschikbaar een bedrag van 1.534.000,(v.j. 1.342.000, Het voor uitkeringen beschikbaar komende bedrag wordt volgens de statuten als volgt verdeeld: 5% aan houders van preferente winstdelende aandelen 5% aan houders van gewone aandelen 25% aan houders van amortisatiebewijzen 70% aan houders van gewone aandelen 10% aan houders van preferente winstdelende aandelen 10% aan directie 10% aan commissarissen 150.000,— 168.000,— 638.400,— 91.200,— 91.200,— 91.200,— 1.534.000,— 318.000,— f 1.216.000,— 304.000,— f 912.000,— 912.000,— II II II

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 7