MEDEDELING BETREFFENDE AMORTISATIEBEWIJZEN De Raad van Commissarissen heeft, met toepassing van artikel 46 van de statuten, per 1 juni 1957 de navolgende regelen vastgesteld voor de verdeling van het voor houders van amortisatiebewijzen beschikbare gedeelte van de overwinst: Het Bestuur van de vennootschap vormt een amortisatiefonds, waarin de voor houders van amortisatiebewijzen beschikbaar komende bedragen jaarlijks na de goedkeuring van de balans en winst- en verliesrekening worden overgeschreven. Telkens wanneer een bedrag van tenminste 5.000,- in het fonds aanwezig is, zal het Bestuur binnen 14 dagen na het houden van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, waarin deze stukken zijn goedgekeurd, een inschrijving tot inkoop doen houden. De toewijzing geschiedt, voorzover het fonds dit toelaat, zodanig, dat voor inkoop aller eerst in aanmerking komen alle bewijzen, welke tegen de laagste prijs zijn aangeboden. Is het fonds niet voldoende voor inkoop van alle tegen de laagste prijs aangeboden be wijzen, dan worden deze door het Bestuur bij loting aangewezen. Laat het fonds inkoop van meerdere bewijzen toe, dan komen daarvoor in aanmerking de voor de daarop volgende hogere prijs aangeboden bewijzen of een gedeelte daarvan enz., met dien verstande, dat slechts zoveel bewijzen zullen worden ingekocht, dat uit het fonds voor alle ingekochte bewijzen dezelfde prijs kan worden betaald, nl. die van het hoogste nog in aanmerking komend aanbod. Het Bestuur van de vennootschap zal, wanneer het slechts een gedeelte van de in schrijvingen van het hoogste nog in aanmerking komend aanbod kan inkopen, dit gedeelte bij loting aanwijzen. Een eventueel saldo wordt naar nieuwe rekening overgebracht. Kunnen uit het fonds meer bewijzen worden ingekocht dan aangeboden zijn of zijn geen aanbiedingen ontvangen, dan kan het Bestuur besluiten uit de beschikbare middelen ter beurze bewijzen in te kopen. De Raad van Commissarissen reserveert zich het recht deze regelen binnen het kader van de statuten te wijzigen, hetgeen alsdan zal worden gepubliceerd. Thans staan nog uit 4.148 amortisatiebewijzen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 22