ACCOUNTANTSVERKLARING Aan de Raad van Commissarissen van de N.V. „Gemeenschappelijk Eigendom" Maatschappij tot Exploitatie van Woon- en Winkelhuizen 's-Gravenhage. Mijne Heren, Wij hebben de jaarrekening over 1964 van Uw vennootschap en die van de dochtermaat schappijen nieuwbouw gecontroleerd. Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarstukken, zomede de ge consolideerde balans en winst- en verliesrekening, deze laatste vóór reservering van belastingen, sluitende met een winst van 4.208.668,56 een getrouw beeld geven van de financiële positie van Uw vennootschap en van de behaalde resultaten. Hoogachtend, DE HAAN, STOL CO. 's-Gravenhage, 22 februari 1965. 20 H. A. L. HARTGE.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 19