1/ L 135.000 DOCHTERMAATSCHAPPIJEN NIEUWBOUW GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 1964 L 402.737 66 GECOMBINEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1964 Onroerende goederen In exploitatie 10.195.339 Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal 4.545.000 Vorderingen op korte termijn Transitoria 88.597 05 Voorzieningen Reserve voor diverse doeleinden en belastingen Schulden op lange termijn Hypotheken o/g 4.810.320 Schulden op korte termijn Crediteuren Rekening-courant N.V. Gemeenschappelijk Eigendom Dividend 86.178 39 304.700 10.283.936 05 10.283.936 05 Exploitatiekosten 200.819 90 Huren 910.066 33 Betaalde interest 229.756 21 Ontvangen interestL 19.875 08 Algemene kosten rr 59.930 68 Winst op verkoop onroerende goederen 29.825 20 Afschrijvingen rr 80.140 26 Winst - 389.119 56 Winstverdeling 4 Reservering voor diverse doeleinden en belastingen 84.419 56 Winstuitkeringen „304.700 389.119 56 959.766 61 959.766 61

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 18