N.V. GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM BALANS per 31 DECEMBER 1964, NA WINSTVERDELING WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1964 Onroerende goederen Eigen vermogen In exploitatie 26.438.531 66 Gewone aandelen 3.360.000 In aanbouw 5.961.617 91 Preferente winstdelende aandelen i r 3.000.000 Statutaire reserve 1.680.000 Deelnemingen Extra reserve 1.680.000 Aandelenkapitaal in dochtermaatschappijen nieuwbouw 4.545.000 Deelnemingen in onroerende goederen maatschappijen 1.947.228 Voorzieningen Andere deelnemingen 4 Reserve voor diverse doeleinden en belastingen 7.737.771 67 Roerende zaken Schulden op lange termijn Inventaris, materieel en materialen 1 Hypotheken o/g 22.785.940 V Obligatielening n 500.000 Vorderingen op korte termijn Schuldbekentenissen 875.000 Debiteuren 202.237 10 Hypotheken u/g 1 Schulden op korte termijn Transitoria 3.328.802 91 Vooruitontvangen koopsommen r r 641.500 Dividend dochtermaatschappijen nieuwbouw 304.700 Crediteuren en transitoria r r 1.431.043 52 Rekening-courant dochtermaatschappijen nieuwbouw 86.178 39 Coupons en dividenden, onopgevraagd 1.073 37 Uitgelote en aflosbaar gestelde amortisatiebewijzen M 1.700 Liquiditeiten Onverdeeld dividend preferente winstdelende aandelen rr 1.350 41 Amortisatiefonds 304.036 38 Kas en kassiers 2.413.913 45.228.215 38 35 Dividend en tantièmes 1.228.800 j 45.228.215 35 Exploitatiekosten 1.511.708 28 Huren Betaalde interest I 997.312 86 Ontvangen interest Algemene kosten 514.165 35 Dividend dochtermaatschappijen nieuwbouw Afschrijvingen 373.952 90 I Dividend deelnemingen Winst 4.124.249 Winst op verkoop onroerende goederen Diverse baten Winstverdeling: Reservering voor diverse doeleinden en belastingen 1.828.468 04 Toevoeging aan extra reserve 630.000 Toevoeging aan statutaire reserve 131.780 96 Winstuitkeringen 1.534.000 4.124.249 7.521.388 39 4.313.660 23 314.845 97 304.700 139.218 25 2.317.317 85 131.646 09 f 7.521.388 39

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 17