Transitoria 4.- Eigen vermogen Statutaire reserve Extra reserve V oorzieningen Schulden op lange termijn 15 Nominaal 6.500.aandelen in de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Mariahoeve". Nominaal 34.000.aandelen in de N.V. Muhan. Nominaal 101.000.aandelen in de Bouw- en Exploitatie Maat schappij „Mercatorplein" N.V. Een belang in de N.V. Algemeene Handelmaatschappij van Onroerende Goederen ad nominaal 939.500.behoort tot de bezittingen van de Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Mercatorplein" N.V. en van een der dochtermaatschappijen van de „Nationale Bank voor Belaste Waarden" N.V. Andere deelnemingen Onder „andere deelnemingen" elk afgeschreven tot op 1.zijn opgenomen: Nominaal 125.000.aandelen in de N.V. Gebam 1. Nominaal 25.000.aandelen in de N.V. „Makelaarskantoor Gemako"1. Nominaal 35.000.aandelen in andere ondernemingen 2. Hieronder is opgenomen een bedrag van 2.976.500.wegens betaling van reeds ingeleverde preferente winstdelende aandelen. 3.417.399.96 Gewone aandelen Preferente winstdelende aandelen Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 15.000.000.verdeeld in 10.000.000.gewone aandelen, waarvan 6.640.000.in portefeuille en ƒ5.000.000.preferente winstdelende aandelen, waarvan ƒ2.000.000. in portefeuille. Saldo aan het begin van het boekjaar 1.548.219.04 Toevoeging uit winstverdeling 1964 131.780.96 Saldo aan het einde van het boekjaar 1.680.000.— Saldo aan het begin van het boekjaar 1.050.000.— Toevoeging uit winstverdeling 1964 630.000.— Saldo aan het einde van het boekjaar 1.680.000.— Reserve voor diverse doeleinden en belastingen Saldo 1 januari 1964 4.997.664.64 Bij: saldo mutaties 1964 1.229.957.09 Toevoeging uit winstverdeling 1964 fit 1.912.887.60 Saldo 31 december 1964 8.140.509.33 Hypotheken o/g Het totaal van de per 1 januari 1964 opgenomen hypothecaire leningen vermeerderd met 10.705.000.wegens nieuw gesloten leningen en verminderd met 5.405.460.wegens periodieke en gehele aflossingen; als gevolg van beide factoren nam de schuld aan hypotheken per saldo met 5.299.540.toe. Een aantal hypothecaire leningen tot een gezamenlijk bedrag van 1.341.250.werd in 1964 verlengd. Obligatielening De in 1943 gesloten lening is per resto groot 500.000.en bestaat uit 3V2 °/o obligaties in stukken van 1.000.coupon 1 april1 oktober, uitloting 50.000.per jaar. 3.360.000.— 3.000.000.— 1.680.000.— 1.680.000.— 8.140.509.33 27.596.260.— 500.000.—

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 16