1 1 n GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 1964, NA WINSTVERDELING GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1964 1964 1963 1964 1963 Onroerende goederen Eigen vermogen In exploitatie 36.633.870 66 ƒ34.160.320 66 Gewone aandelen 3.360.000 3.360.000 In aanbouw 5.961.617 91 4.072.253 82 Preferente winstdelende aandelen 3.000.000 3.000.000 Statutaire reserve 1.680.000 1.548.219 04 Deelnemingen Extra reserve 1.680.000 1.050.000 Deelnemingen in onroerende goederen maatschappijen 1.947.228 1.671.543 23 Andere deelnemingen 4 4 V oorzieningen Reserve voor diverse doeleinden en belastingen 8.140.509 33 4.997.664 64 Roerende zaken ti! Inventaris, materieel en materialen 1 1 Schulden op lange termijn 1 Hypotheken o/g 27.596.260 22.296.720 Vorderingen op korte termijn Obligatielening 500.000 550.000 Debiteuren 202.237 10 303.137 51 Schuldbekentenissen 875.000 915.000 Hypotheken u/g 1 1 Transitoria 3.417.399 96 289.968 23 Schulden op korte termijn Vooruitontvangen koopsommen 641.500 1.807.800 Liquiditeiten Crediteuren en transitoria 1.566.043 52 617.423 35 Kas en kassiers 2.413.913 38 1.010.804 91 Coupons en dividenden, onopgevraagd 1.073 37 1.020 54 Uitgelote en aflosbaar gestelde amortisatiebewijzen 1.700 1.700 Onverdeeld dividend preferente winstdelende aandelen 1.350 41 150 41 Amortisatiefonds 304.036 38 275.136 38 Dividend en tantièmes 1.228.800 1.087.200 50.576.273 01 ƒ41.508.034 36 50.576.273 01 ƒ41.508.034 36 1964 1963 1964 1963 1964 1963 Exploitatiekosten 1.712.528 18 1.474.743 46 Huren 5.223.726 56 4.969.868 73 Betaalde interest 1.227.069 07 1.071.105 81 A\ Ontvangen interest 334.721 05 127.842 21 Algemene kosten 574.096 03 551.623 19 Dividend deelnemingen 139.218 25 141.922 60 Afschrijvingen 454.093 16 139.397 42 Winst op verkoop onroerende goederen 2.347.143 05 529.921 96 Winst 4.208.668 56 2.618.242 57 Diverse baten 131.646 09 85.556 95 Winstverdeling: Reservering voor diverse doeleinden en belastingen 1.912.887 60 1.098.934 34 Toevoeging aan de extra reserve 630.000 Toevoeging aan de statutaire reserve 131.780 96 177.308 23 Winstuitkeringen 1.534.000 1.342.000 4.208.668 56 2.618.242 57 8.176.455 5.855.112 45 8.176.455 5.855.112 45

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 14