in het land, eveneens in combinatie met derden, zijn de af gebouwde en een deel van de in aanbouw zijnde woningen verkocht. Een aanvang werd gemaakt met de bouw van een groot distributiecentrum te Bodegraven. Na voltooiing zal dit object in exploitatie worden genomen, waarvoor inmiddels een sale- and lease-back overeenkomst met de N.V. Gebr. D. Schuitema te Amsterdam is gesloten. In het vorig verslagjaar memoreerden wij het besluit om met Esso Nederland N.V. een exploitatiemaatschappij op te richten. De oprichtingsacte van deze maatschappij N.V. EsGeMij, gevestigd te 's-Gravenhage werd op 22 september 1964 gepasseerd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 10.000.000,waarvan geplaatst 2.000.000,en en gestort 450.000, De bouw van een kantoorgebouw, Servicestation en showroom te Schiedam, reeds ver meld in het vorig jaarverslag, vond regelmatig voortgang. Als dochtermaatschappij werd in 1964 opgericht de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom (La Propriété Commune S.A.) gevestigd te Brussel. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt B. frs. 15.000.000,welk kapitaal geheel is geplaatst en waarvan 40% is gestort. Het doel van deze vennootschap is de handel in- en exploitatie van onroerende- en roerende goederen in België, alsmede het stichten van gebouwen. In 1964 werd een plan ont wikkeld tot de bouw van een groot winkel magazijn met flatwoningen te Genk, waarmede inmiddels een aanvang werd gemaakt. PERSONALIA Op 31 augustus 1964 heeft de heer P. M. van Zwieteren, na 42 jaar aan de vennoot schap verbonden te zijn geweest, i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de vennootschap verlaten. Vanaf 1 januari 1938 bekleedde hij de functie van procuratie houder. Voor de wijze waarop hij steeds zijn taak heeft vervuld zijn wij hem zeer er kentelijk. Met ingang van 1 juli 1964 werd de heer Mr H. A. Kunkeler aan de vennootschap ver bonden in de functie van medewerker van de Directie. BEDRIJFSRESULTAAT In 1964 is aan huren ontvangen 5.223.726,56, inclusief de huren van de dochtermaat schappijen nieuwbouw. In het verslagjaar werden door nieuwbouw 127 flatwoningen en 90 garages aan ons bezit toegevoegd. Uit bestaand bezit werden 59 panden verkocht. De toename van de huren door het in exploitatie nemen van nieuwgebouwde panden, verminderd met de huren van de verkochte panden bedraagt 107.000,De huren van de onroerende goederen in exploitatie, inclusief die van dochtermaatschappijen nieuwbouw, belopen alsdan per ultimo 1964 5.605.000,—. 8

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 10