VERSLAG VAN DE DIRECTIE PERSONALIA Op 10 december 1963 ontvingen wij bericht van het overlijden van de heer W. Holman, lid van de Raad van Commissarissen onzer vennootschap. De jarenlange relatie, welke wij ook uit andere hoofde met hem mochten hebben, zal bij ons steeds in aangename herinnering blijven. ALGEMEEN In het verslag over 1962 merkten wij op dat in dat jaar het woningbouwbeleid en de huurpolitiek weer bijzonder in de belangstelling hadden gestaan en wenselijkheden en bezwaren te dien aanzien in woord en geschrift opnieuw waren benadrukt. Wij zetten nogmaals uiteen hoe door een goed gericht huurbeleid de oplossing van het woningvraagstuk kon worden bevorderd en spraken onze teleurstelling uit over af remming van de ongesubsidieerde bouw, voortdurende stijging van stichtingskosten van woningen en het achterwege blijven van noodzakelijke stadssaneringen. Sindsdien is een jaar verstreken, doch in de geschetste situatie is weinig veranderd. Wel trad een ander kabinet op en kwam de nieuwe minister van volkshuisvesting met een nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid, waarin een aantal be langrijke aspecten werden genoemd, zoals bevordering van de woningproduktie, overleg en samenwerking met het bedrijfsleven, uniformering van bouwvoorschriften, verbete ring van de sociale status van de werknemers in het bouwvak e.d., doch wij misten in deze nota de financiering van de volkshuisvesting en daarmede samenhangend een huurbeleid gericht op het bereiken van normale verhoudingen op de woningmarkt. Immers het opvoeren van de woningproduktie heeft slechts zin indien men weet op welke behoefte deze produktie gericht moet worden. Door de nog steeds voortdurende beheersing van de huurprijzen is er geen sprake van doorstroming waardoor een in efficiënte woningverdeling blijft bestaan. Op deze wijze kan dan ook ten aanzien van de reële woningbehoefte geen juist inzicht verkregen worden en blijft de woningmarkt een kunstmatig karakter behouden. Opheffing van de discrepantie tussen vraag en aanbod op de woningmarkt zal slechts worden bereikt, wanneer ook het huurvraagstuk wordt opgelost in die zin, dat de huur prijs weer in directe verhouding staat tot de met de stichting en exploitatie gemoeide kosten. In het verleden werd de stichting c.q. verkrijging van woningen en bedrijfsgebouwen voor exploitatie mede gestimuleerd door de mogelijkheden van vervroegde afschrijving en/of investeringsaftrek. Het buiten toepassing stellen van deze faciliteiten resp. per 28 augustus 1963 en 31 januari 1964 zal in de toekomst in grote mate belemmerend werken ten aanzien van het in exploitatie nemen van bepaalde objecten in beide sectoren. Zulks wordt dezerzijds ten zeerste betreurd en op het ongedaan maken van de onlangs getroffen maatregelen moet dan ook met klem worden aangedrongen. Met het streven van de Regering gericht op verhoging van de produktiviteit en effi ciency van de bouwnijverheid zijn wij het in beginsel geheel eens.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1963 | | pagina 9