DRIE EN VIJFTIGSTE BOEKJAAR AAN AANDEELHOUDERS Bij deze hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het afgelopen boekjaar. Met leedwezen memoreren wij het zo onverwacht overlijden op 10 december 1963 van de heer W. Holman, lid van ons College. Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in ere blijven, niet in het minst door zijn sympa thieke persoonlijkheid en zijn grote werkkracht en toewijding. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 3 april 1963 werden de heren Mr B. J. de Boer en W. Holman als Commissarissen herkozen. Volgens rooster zijn thans aan de beurt van aftreding de heren W. de Jong en V. G. Kalma, die terstond herkiesbaar zijn. De door de Directie opgemaakte balansen per 31 december 1963 en winst- en verlies rekeningen over het jaar 1963 van de N.V. „Gemeenschappelijk Eigendom" en van de dochtermaatschappijen nieuwbouw, alsmede de bijbehorende geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening werden door ons aan een onderzoek onderworpen. Op grond van dit onderzoek en de door de accountants De Haan, Stol Co. afgelegde verklaring elders in dit verslag opgenomen delen wij U mede dat wij met voornoemde stukken akkoord gaan. Wij adviseren U de door de Directie en door ons mede ondertekende balansen en winst- en verliesrekeningen goed te keuren en de winstverdeling overeen komstig het hieronder opgenomen voorstel vast te stellen. De bruto concernwinst over 1963 met toepassing van dezelfde afschrijvingsnormen als in 1962 bedraagt 2.618.242,57 (v.j. 2.362.688,23). Na reservering voor diverse doeleinden en belastingen van 1.098.934,34 (v.j. 916.982,01) komt volgens statutaire winstverdeling voor uitkeringen beschikbaar een bedrag van 1.342.000,— (v.j. 1.278.000,—) terwijl een bedrag van 177.308,23 (v.j. 167.706,22) aan de statutaire reserves kan worden toegevoegd. Het voor uitkeringen beschikbaar komende bedrag wordt volgens de statuten als volgt verdeeld: 1.342.000,— 5% aan de houders van preferente winstdelende aandelen 150.000, 5% aan de houders van gewone aandelen 168.000, 318.000,— 1.024.000,— 25% voor houders van amortisatiebewijzen256.000,— 768.000,— 70% aan houders van gewone aandelen537.600, 10% aan houders van preferente winstdelende aandelen 76.800, 10% aan directie 76.800, 10% aan commissarissen76.800, -- 768.000, 5

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1963 | | pagina 7